беседа сред ученици от 11 клас от ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За първи път на 28 юни 2011 г. в страната, в Стара Загора, бе проведена беседа сред ученици от 11 клас от ГПЧЕ „ Ромен Ролан” на тема „Трудови и социални права”  във връзка с Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички". Беседата бе организирана от Регионалния съвет на КНСБ  в гр. Стара Загора и Младежки форум 21 век.

 

В срещата с учениците участваха Пламен Димитров – президент на КНСБ, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ, Иванка Данаилова – председател на РС на КНСБ и изпълнителните секретари на КНСБ – Атанаска Тодорова и Николай Недев. Представянета на трудовите и социални права бе направено от Мария Чочова – есперт – юрист в  Националната мрежа по колективно трудово договаряне и права, която КНСБ създаде в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово догаваряне” с финансовата помощ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд. По време на беседата младежите разбраха какво представлява трудов договор – задължителна информация, която трябва да съдържа, как се сключва и прекратява, какви права и задължения произтичат от неговото подписване. В рамките на срещата бяха зададени въпроси относно заплащане на възнаграждение, условия на работното място, обезщетение при прекратяване на трудовия договор.

 

В края на срещата президентът на КНСБ раздаде на участници в нея книжки джобен формат „Твоите трудови права”.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.