Кампанията се пренесе в лудогорието


На 13 юли 2011 г., в хода на кампанията на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”, екип на Конфедерацията, воден  от зам.-председателят Валентин Никифоров, изпълнителният секретар на колективното договаряне Николай Недев и председателят на РС на КНСБ Търговище Бисерка Боянова  посети завода за производство на индустриални батерии в Търговище „ЕнерСис” АД. В предприятието работят 591 души, като 487са синдикализирани. Подписаният на 01.05.2011 г. Колективен трудов договор фиксира средна работна заплата от 915 лв. Тук се получават допълнителни възнаграждения за нощен труд в размер на 65% от минималната часова заплата за страната, за извънреден труд, положен през работни и почивни дни съответно от 60 и 85%, а за работа по време на официални празници – не по-малко от 110%. Договорените допълнителни възнаграждения са по-големи от предвидените в КТ. Освен това работниците получават ваучери за храна в размер на 6 лв. за отработен ден; при боледуване над 30 дни, работодателят изплаща до две минимални работни заплати за лечение. Работодателят се е задължил да изплаща и ваканционен и коледен бонус, всеки в размер на 200 лв.

Председателят на синдикалната организация „Металици” в „Енерсис” АД Аглика Минева обясни, че от 1 април тази година директните работници взимат с 8% повече месечно възнаграждение, спомагателните – с 5%, администрацията и мениджмънтът – с 4%, груповите майстори – 20-30%, цехът за подводници и швейцарската линия  – с 25-30%.

Два пъти в годината се правят изследвания за олово в кръвта, като са предвидени бонуси от 400 лв., ако при двете проби работникът e с по-ниски показатели от обявените съответно за директните работници – 400 единици, а за индиректните 300 единици, поради по-ниския рисков фактор на трудовата среда. Синдикални представители потвърдиха, че заплатите и бонусите са давани навреме и правото им на сдружаване е спазено. Като минуси в отношенията работодател – служител, синдикалните членове фиксираха непрозрачността на приходите и разходите на предприятието и прекратяването на практиката работниците с високо ниво на олово в кръвта да бъдат изпращани на прочистващи процедури в КПЗ – Варна, каквато е била дългогодишната традиция. Освен това  102 работници са изгубили правото си да ползват допълнителен годишен отпуск в размер на 5 дни заради специфични условия на труда, с каквито са свързани 17 от длъжностите.

Според решение на  управителния съвет на „ЕнерСис” АД преговорите за работни заплати вече ще се водят не между синдикатите и фирмата, а между оперативното и висшето ръководство. По този начин работниците се чувстват лишени от механизма на социалното преговаряне. На исканията на синдикатите пречи и това, че фирмата не дава информация за ръста на производството и печалбите на предприятието. Така те нямат база, на която могат да изявят желание за повишаване на заплатата. Въобще добрата Европейска практика за информиране и консултиране на работниците, тук не се прилага.

Същия ден в РС на КНСБ Търговище се проведе среща със синдикалния актив, като основната тема беше борбата за социалните и синдикалните права на работниците.

На следващия ден, 14 юли, екипът от централата на КНСБ, заедно с председателят на РС на КНСБ Разград Иван Димитров, бе на територията на вагоностроителния завод в село Самуил – Разградско „Тракция” АД – предприятие с много търсена продукция, от която 80% се изнася в страни от Централна и Западна Европа. Дружеството почти не е почувствало негативите на Световната финансова и икономическа криза. Но тук има и друг фактор, който съдейства за стабилността на производствената и социална програма. Това е корпоративната отговорност, която проявяват останалите от бившото предприятие близо 100 души от колектива, работници, инженеро-технически персонал и ръководители, които след приватизацията му, сега имат дялово участие в „Тракция” АД. Още с влизането в двора прави впечатление чистотата и озеленяването на огромния терен, върху който са разположени халетата на завода. В него работят 450 души, от които 430 са синдикализирани, а останалите са ръководен персонал, обясни изпълнителният директор на предприятието Пенчо Първанов. Неделчо Неделчев,  Председателят на синдикалната организация, членуваща в СЖБ – КНСБ изтъкна, че удължения с допълнително споразумение колективен трудов договор до 31.01.2012 г. съдържа немалко добри социални параметри за работещите тук и това се дължи на конструктивния диалог с мениджмънта на дружеството. МРЗ в дружеството е с 6% над минималната работна заплата в страната. При определянето на основната заплата са създадени три степени, в зависимост от работното място, сложността и отговорността на труда, образователното равнище и квалификацията. Началната основна заплата за спомагателните работници е с 6% над МРЗ, а за основните работници – с 30% над МРЗ. За всеки отработен нощен час, се получава допълнително възнаграждение в размер на 40% от основното часово възнаграждение. Договорена е бонусна система за спазване изискванията за качеството, трудовата и технологичната дисциплина и безопасността на труда. На работещите на повременно-премиялна система се изплаща допълнително възнаграждение, определено на база средно изпълнение на трудовите норми, но не повече от 15%. На останалите работници и служители се изплащат премия за спазване на същите показатели, която варира според степените от 75 до 105 лв.  Работещите в „Тракция” АД са оборудвани с функционален стол, в който храната е на цените, на които тя се предлага като продукти на пазара и в магазина.

Същия ден, 14 юли, екипът на КНСБ проведе среща и с ръководството на предприятието за извличане на първични продукти от царевична суровина за хранителната промишленост „Амилум България” ЕАД в Разград. След разговорите с мениджмънта на дружеството, на който присъства и председателят на СФ „Бира, храни и напитки” Красимир Пращапански, ръководството на „Амилум България” ЕАД заяви, че няма да пречи на създаването на синдикална организация на КНСБ в предприятието и би сътрудничило с нея. В дружеството работят 198 души, като всеки кадър е ценен за ръководството, поради спецификата на работата.

Същия ден в Разград се проведе и РС на КНСБ, на който бяха обсъдени необходимостта от законодателни промени по основните трудови социални и синдикални права на работниците.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.