Националната кампания „Правата на всеки са права на всички” - Разград

На 14 юли, екип на Конфедерацията, начело със вицепрезидента и председател на националния стачен комитет Валентин Никифоров, изпълнителният секретар на колективното договаряне Николай Недев, Красимир Пащрапански- председател на синдиката на производителите на бира, храни и напитки  и председателят на РС на КНСБ Разград Иван Димитров  посети две от най-добре работещите предприятия в условия на криза в разградска област- „Амилум България” и „Тракция” АД-Самуил, които имат постижения в областта на колективното трудово договаряне и са постигнати високи равнища. Те се срещнаха и с кмета на града-Денчо Бояджиев, който е запознат със синдикалната дейност в общината и приема рязкото подобряване на съвместната работа между кметството и РС на КНСБ. Проведена бе и пресконференция с медиите.  Визитата е част от националната кампания на Конфедерацията „Правата на всеки са права на всички”.

Валентин Никифоров и Николай Недев, категорично заявиха позицията на конфедерацията, която се синтезира в следното:промяна на Наказателният кодекс по отношение правото на всеки гражданин да членува в синдикат свободно; осъвременяване на законовата база на договарянето. Държавата трябва да насърчава и да гарантира правото на колективо трудово договаряне, което да стане възможно и за държавните служители. От КНСБ настояват да се приеме нов закон за стачка за защита на икономическите и социалните интереси на българските работници. Според синдикалните експерти трябва да се допълни Гражданскопроцесуалния кодекс и всеки работник и служител да има право да получи изпълнителен лист, за да получи незабавно дължимите му възнаграждения или обещетения, без да води съдебни дела. Трябва Наказателният кодекс да обяви за престъпление забавянето или умишленото неизплащане на работните заплати.

Ако политиката на доходите не бъде променена в положителен план, КНСБ са готови на синдикални действия- така очерта позицията на синдикатите Никифоров. Той заяви, че през септември ще потърсят своите колеги от КТ „Подкрепа“ за общи синдикални действия.
С пътуващата шатра,  жителите на града получиха безплатни  консултации по трудовоправни въпроси. За 4 часа 140 души подкрепиха кампанията . До момента в Разград са събрани над 1600 подписа.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.