Информационен ден на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” съвместно с книжарница „Хеликон”

 

Във връзка с провеждане на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”,на 21 юли представители на младежката организация на Конфедерацията- „Младежки Форум XXI век” от Великотърновска област организираха информационен ден съвместно със своите партньори от книжарница „Хеликон”.

Двете страни обединиха усилията си за проучване на нагласите у младите хора в България към конкретните социално –икономически условия в страната. Инициативата целеше отразяване отношението на младите към спазването на основните човешки и граждански права. Специален гост на мероприятието беше г-жа Катерина Павурджиева, психолог и лектор, която в отворена лекция под надслов „Любовта на младите българи днес”-във времена на финансова и сантиментална криза, апелира към непрестанно търсене на диалог във взаимоотношенията на хората в обществото и подчерта необходимостта от повече места за създаване на социални контакти.Управителят на книжарницата ас. Стефка Чернева акцентира върху трудностите пред младите в България и прозова към повишаване на тяхната информираност и участие в отстояване на техните трудови и осигурителни права. По време на инициативата бяха раздадени специални книжки „Твоите трудови права” на всички уастници и бяха събрани над 80 подписа в подкрепа на кампанията само за няколко часа.

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.