Кампанията и в морската столица

В „АГРОПОЛИХИМ” – С ГРИЖАТА НА ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
На 18.07.2011 г. Екипът на КНСБ, осъществяващ кампанията „Правата на всеки...” бе на работно посещение във фирма „Агрополихим“ АД гр. Девня. Тук бе и председателят на НФТ  „Химия и индустрия” Красимир Кръстев и председателят на РС на КНСБ Варна Илия Илиев. Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна с хората от производствения колектив, синдикалното и фирмено  ръководство. Посетена бе новооткритата пречиствателна станция, която е част от обширната инвестиционна програма на дружеството.
При срещите с работниците и синдикалното ръководство, екипът на КНСБ има възможност да се запознае с работата на хората в завода и дейността на синдиката.

Изпълнителния директор Филип Ромбаут представи настоящите и бъдещи инвестиционни ангажименти на фирмата.
Те включват изградените вече:
- Пречиствателна станция за отпадъчни води от фосфорното производство на “Агрополихим“ АД . Пречиствателната станция, базирана на иновативна технология на Envochem, осигурява едностъпално физико-химично третиране на около 10 000 м3 производствени отпадъчни води на ден и ще отговаря на най-добрите налични технологии.  Стойност на инвестицията е 20 млн. лв.
- Ново депо за фосфогипс. Съоръжението изцяло ще покрива стандартите за най-добри налични техники при депониране на неопасни отпадъци – 16,5 млн. лв.
Изгражданите в момента:
- Инсталация за производство на амониев нитрат. Проектът предвижда изграждането да е с високо ефективна безотпадъчна технология - 30 млн. лв.
- Реконструкция на отделение за очистване на процесни кондензати в цех „Амоняк“.            С реализацията на този проект ще се постигне повишаване ефективността на производството на амоняк и преустановяване формирането на производствени отпадъчни води – 4,8 млн. лв.
- Складова база за химични вещества. В нея ще се съхраняват основни суровини и готова продукция при спазване на всички приложими изисквания по осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда - 5 млн. лв.
Предстоящо изграждане до май 2013 г.:
- Склад за съхранение на течен амоняк с капацитет 10 000 т. Съхраняване на амоняк при температура - 33о С и налягане близко до атмосферното – 30 млн. лв.
В преамбюла на КТД и двете страни поемат ангажимента в еднаква степен да съдействат за просперитета на „Агрополихим” АД, чрез професионално изпълнение на служебните си задължения – работодателят приема риска да инвестира за своя сметка финансов ресурс за обезпечаване на производствения процес, а работниците и служителите споделят риска на работодателя, като приемат да изпълняват служебните си задължения добросъвестно и с грижата на добри професионалисти.
Общ числен състав на фирмата е 900 човека, членове на КНСБ са 200 души с председател на СО инж. Росен Корелов.
„Агрополихим” е една от първите фирми засегнати от кризата – в края на 2008 г. Предприета е трудната и непопулярна мярка съкращаване на щата и са освободени 20% от работещите.
След две тежки години фирмата днес излиза от кризата.
Социалния диалог в предприятието е добър – ежемесечно се провеждат срещи между фирменото и синдикалното ръководства. Има сключен КТД. В него са договорени допълнителни дни платен отпуск, за стаж и при кръводаряване, повишено заплащане за нощния труд и др. Работниците във фирмата ползват социален пакет включващ безплатен транспорт до и от фирмата, безплатна храна, работни дрехи и обувки и др.
Заплащането във фирмата е на добро за страната и региона ниво от около 1000 лв. средна брутна заплата.
След като заработят новите производствени мощности през ноември, ще се говори и за повишение на заплатите.


СОЛВЕЙ-СОДИ – РАВНОПРАВЕН ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
“Солвей-Соди” АД Девня е не само голям работодател, но и един от големите инвеститори и износители в България. Той е най-големият содов завод в Европа. Само последните три-четири години инвестициите са надминали 150 млн. евро. Равноправният диалог и сътрудничество между работодателите в лицето на изпълнителните директори Ерик Ван дер Ворст и инж. Иван Бочуков и синдикатите стоят в основата на трудовите и осигурителни отношения в дружеството в изградената Комисия за социално сътрудничество, която тук взема своите решения само с консенсус, като е договорена социална програма, която е многообхватна и целенасочена.
Според подписаният КТД заплащането е съобразено със спецификата на труда, квалификацията, трудовия стаж и т.н. в 10 групи - от 450 до близо 1000 лв., но все още разходите за труд представляват едва 7% от общите разходи, а има възможност за увеличение.  Възнагражденията за извънреден и нощен труд са над стандартните. Съобразена със синдикатите, е разработена ефективна програма за работа в безопасна и здравословна среда. Изплащат се 13-а заплата и еднократни парични бонуси 750 лв. – за Великден, 30 лв. за коледни подаръци в семейството, 150 лв. при сключване на граждански брак, 180 лв. при раждане на дете и 30 лв. за всеки ученик и др. Специализираните профилактични прегледи на рисковите категории персонал и специализирано медицинско и болнично обслужване в здравни заведения на всички се осигуряват от работодателя, както и специалното работно облекло, личните предпазни средства и др. Осигурява се безплатна предпазна храна за 4.79 лв. на ден и тонизиращи напитки за 1 лев на човекосмята.
Работодателят прилага своевременно процедурите на информиране и консултиране със синдикатите. Договорен е ред и процедура за присъединяване към КТД. Това се извършва със заявление, което за новопостъпилите работници трябва да се подаде в едномесечен срок от започването на работа. При прекратяване на трудовия договор на основание съкращаване в щата и намаляване на обема на работа, за синдикалните членове се изисква предварително писмено съгласие от съответното синдикално ръководство. За присъединилите се към КТД писменото съгласие се иска от най-голямата по численост СО в дружеството,страна по КТД. Това е СО на КНСБ с председател Атанас Атанасов и с 350 члена.
Това засега е единственото крупно националнозначимо дружество, което се  солидаризира с исканията на КНСБ залегнали в националната кампания „Правата на всеки са права на всички”.
Болезнен трън в петата на Солвей-Соди е наложеният акциз със задна дата на топлоелектрическата централа в Девня „Девен” АД от близо 19 млн. лв., блокиране на сметките му и поставянето под въпрос на функционирането й, както и на бъдещите инвестиции на “Солвей-Соди” в България.
Предвид отстояването и защитата на работните места лидерът на КНСБ Пламен Димитров се ангажира да участва в кръг от преговори, заедно с БСК, които да помогнат за едно рационално решение на казуса с акцизите на „Девен”.

В ДЕВНЯ ЦИМЕНТ – МОДЕРНИЗАЦИЯ
В българското дъщерно предприятие на Italcimenti Group – „Девня цимент” АД, с генерален директор Набил Франсис, също предстои реконструкция и модернизация. И тук екипът на КНСБ разбира, че мажоритарният акционер сам ще поеме изпълнението на проекта, като инвестицията ще бъде разбита на части.  Няма забавени заплати, възнагражденията на работниците достигат до 1000 лв. СО на КНСБ е близо 150 души. Проблемът има с нелоялния внос в страната на турски цимент с неотговарящи показатели съобразно стандартите на ЕС.


НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА – РЕМОНТ НА ПИСТАТА

В момента сезонът е в разгара си, няма закъснение на заплати, а трудовите възнаграждения и обезщетения се получават редовно, съобразно функционалните задължения на работниците и служителите, отговорността и качеството на работа, образованието им и др. Близо половината от колектива, работещ на аерогарата, са членове на  Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ – КНСБ, с председател Екатерина Йорданова. Формално са уредени органи и процедури за гарантиране на трудовия мир и партньорството и е създаден Съвет за социално сътрудничество, като всяка една от страните, участващи в него, има правото по свое усмотрение да свиква заседание. За съжаление, поради субективни причини до скоро социалният  диалог в компанията не е бил на нужното ниво. Въпреки това  подписаният КТД вече е удължен с една година. Работодателят е поел ангажимент да коригира възнагражденията веднъж годишно, съобразно прогнозния годишен индекс на официалната инфлация.
Концесионерът на летищата във Варна и Бургас – „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” от тази есен нататък ще инвестира близо 170 млн. лв. за ремонт на пистите. По време на ремонта, който ще се извърши през зимните месеци, по-голяма част от персонала ще излезе в годишен отпуск.

НАПРЕЖЕНИЕ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
По време на срещата бе обсъдена необходимостта от подобряване на социалния диалог, както и възможностите за неговото задълбочаване, посредством разглеждане и реализиране на съвместни проекти,  както в сферата на човешките ресурси, така и в сферата на условията на труд.
Тук сред синдикалния актив на КНСБ бе председателят на Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ Екатерина Йорданова, заради възникналото напрежение в “Градски транспорт” ЕАД - Варна. Мениджмънтът, представляван от прокуриста Веселин Михайлов, при наемане на кондукторки (т.е. за една и съща дейност) сключва граждански, трудови и срочни договори, като срочните са за една година и без осигурена безплатна храна от работодателя. Напрежение възниква и поради неизплащане на сумите за транспортния празник,договорени в КТД. Осигуряването с работно облекло до сега е било под формата на една грейка през зимата и толкова. Именно тук са най-големите възражения, изтъква Павлина Николова, председател на синдикалната организация на КНСБ, която наброява 280 члена – и това е почти половината от числеността на колектива на дружеството.  
Все още се експлоатират при недобри условия на труд 35 “Икаруса”, навършили вече четвърт век. Микроклиматът в предприятието не е стабилен.  Дружеството вече е изплатило немалка част от старите си задължения, но все още остава да се дължат близо половин милион лева. С ограничените финансови възможности мениджмънтът оправдава липсата на инвестиции за модернизация на транспортните средства, занемарената социална политика и замразените работни заплати.  


КОНЦЕСИЯ ИЛИ ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ

Екипът по Кампанията на КНСБ, заедно с Председателя на Съюза на транспортните работници в България /СТСБ/ Екатерина Йорданова, в душната утрин на 19 юли е в административната сграда на „Пристанище Варна” ЕАД. Тук са и председателките на синдикалните организации на КНСБ при Варна – Изток и Варна – Запад Тимка Филчева и Пенка Илиева, които са лидери на общо 860 членове на  Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ – КНСБ. И двете са единодушни, че социалния диалог в дружеството е традиционно на много добро ниво. Тук се заделя за социална политика, здравно и пенсионно осигуряване над 12 млн. лв. годишно.
„Пристанище Варна” ЕАД обслужва клиентите си 24 часа в денонощие, като е договорено, че по производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други работни дни след предварително съгласуване със синдикатите. Продължителността на удължения работен ден не може да надвишава 10 часа. Платеният годишен отпуск е 21 работни дни при трудов стаж до 10 години, 23 – при стаж до 15 и 25 – за над 15 години трудов стаж. За работа при специфични трудови условия работниците и служителите ползват допълнителен платен годишен отпуск в размер от 8 до 12 работни дни. Работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50% ползват 29 дни платен годишен отпуск.
Синдикатите, страна от КТД, се поканват за участие при определяне на условията по сключване на договора – застраховка „Живот”.       
Тук информирането и консултирането на синдикалните организации е съобразно с европейската практика. Например - минимум 2 месеца преди настъпване на последици за трудовата заетост във връзка с разделяне на дейността, закриване на част от предприятия, отдаване на обособени части трябва да се информират и консултират синдикатите. Вземането на решение за въвеждане на нови технологии, други структурни промени и нова програма, също трябва да се съгласува със синдикатите при прието споразумение и протокол, които да са неразделна част от КТД. Конкретизиран е видът на информация, която работодателят е длъжен да представи на синдикатите в случай на закриване на част от предприятието, закриване на дейности или съкращаване на щат.
Колективният трудов договор наистина е добър, но безпокойството идва от намеренията за предстояща концесия. Перспективата за работещите засега не е ясна. А това са 1500 души. Освен това общината натиска пристанище - Изток да бъде интегрирано в екологично-туристическата функция на града, а това значи закриване на работни места. Алтернативи обаче има – пристанищната част може да се доразвие и модернизира около тъй наречения Остров и на пристанище Запад, където да се обособят, разширят и изградят нови терминали, силози и складови територии, като инвеститори бъдат сегашните ползватели на пристанището “Солвей Соди”, “Агрополихим”, “Аурубис”, “Папас Олио”  и др. Освен това да се инвестира в реконструкция, нови пристанищни съоръжения и обходни пътища, при които контейнеровозите да бъдат обработвани до 8-10 часа, вместо да чакат в морето по 24 и повече часове. Така сериозни фирми - контейнеровози от европейски държави, които нямат терминали на Черно море ще имат възможността да сътъпят на пристанище Варна.
Не са малко примерите, доказващи, че концесията не е няй-добрата съвременна практика, затова Съюзът на транспортните синдикати в България /СТСБ/  и КНСБ настояват за разглеждане на алтернативи, които запазват работните места и гарантират доходите на работниците и служителите. Необходим е задълбочен финансово-технологичен анализ какво е най-доброто за бъдещето на пристанище Варна.

НОВИ КОРАБИ ЗА БМФ
В параходство “Български Mорски Флот” АД се реализира една амбициозна инвестиционна програма за над 420 млн. долара, която на практика увеличава с 16 нови кораба флотилията на дружеството. Тук от наетите с договор 2305 души 2001 са членове на Моряшкия синдикат – КНСБ с председател Красимир Вълчев. Има всички основания заплатите в БМФ да претърпят ново увеличение с 15% през есента. Подписаният КТД е отчел баланса на интересите на работодателя и на моряците, работниците и служителите.
Нормалната продължителност на работното време на Моряка за работата му на борда на кораб е 8 (осем) часа дневно и петдневна работна седмица.
Шестмесечно е сумираното изчисляване на работното време по график за корабите от задгранично плаване.  Месечно е сумираното изчисляване на работното време за корабите от крайбрежно плаване.  В КТД са разписани смените на Моряците с двусменен режим на организация на труд, отчетните форми за действително отработеното време и др. Подробно са договорени условията да полагане и отчитане на нощен труд и извънреден труд.
Специфичните договорености „вахти и почивки” конкретизират организацията на работа на борда на кораба - обща работа, вахта или корабно дежурство в случаите, когато корабът е в престой, на рейд, на ремонт в пристанище и при други особени обстоятелства. Разписани са междуседмичните почивки за Моряците.  
Размерът на основния платен годишен отпуск е диференциран в зависимост от трудовия стаж от 21 до 25 работни дни. Допълнителен платен отпуск ползват екипажите от корабите на задгранично плаване и влекачите – 15 работни дни и екипажите от корабите на крайбрежно и друго плаване – 10 работни дни.
Трудовото възнаграждение включва основна работна заплата, допълнителни възнаграждения с постоянен и променлив характер и други плащания.  Договорено е заплащане за полагане на труд на борда на кораб от задгранично плаване. Морякът има право на командировъчни пари (КП) и  три вида допълнителни трудови възнаграждения, които са с променлив характер - за работа на кораб от задгранично плаване;  за  изпълнение на установените трудови задължения, недопускане на нарушения на трудовата дисциплина, съгласно установени за целта показатели; и за  изпълнение на допълнително поставени задачи, довели до положителни финансови резултати.  Уточнено е, че за периода на придвижване от и до работното му място - конкретния кораб, на Моряка се заплащат пари за командироване.
Договорени са обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради  болест или при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, се изплащат в размерите, определени от КТ.
Работодателят е е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд съгласно закона и международните конвенции. Освен това той се задължава да предостави и всички необходими лични предпазни средства и специални работни облекла (защитна екипировка и други предпазни средства), които по видове и бройки за всяка длъжност са договорени в Комитета по условията на труд и установени във вътрешните правила на Работодателя. Работодателят, капитанът и екипажът, в рамките на своята компетентност на кораба, се задължават да осигуряват и поддържат техническото състояние на кораба и условията на работа на борда в съответствие с нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и съобразно вътрешните правила и процедури.  На всеки кораб се създава корабен комитет по условия на труд, председателстван от капитана на кораба, в състав и ред по установените правила на Работодателя.
Осигурена е безплатана предпазна храна – за моряци от кораби на задгранично плаване – 10 лв. на ден; за моряци от кораби на крайбрежно плаване - при 8 ч. работен ден - 6 лв. на ден; при 12 ч. работен ден - 9 лв. на ден; при 24 ч. – 12 лв. на ден; за моряци на влекачи – 10 лв. на ден; за работници – 2 лв. на ден.

Договорено е медицинското обслужване, като разходите за периодичните прегледи по снабдяване с медицинско свидетелство за годност за работа на борда на кораб са за сметка на Работодателя и представляват периодични медицински прегледи по смисъла на КТ.
Работодателят е длъжен да поеме разходите за Моряк, работещ на корабите от задгранично плаване, свързани със злополука, болест или нараняване за периода между датата на качване и датата на слизане от кораба. Медицинските разходи са за прегледи, изследвания,  снабдяване с медикаменти, помощни  лечебни средства, включително и тези разходи от кораба до болнично заведение и обратно, разходите по лечението в лечебно заведение за болнична помощ, при необходимост разходите по транспортирането на лицето до България за продължаване на лечението му. Медицински разходи са включително разходите за придружаващо заболелия Моряк медицинско или друго лице до България  или до мястото му на лечение. Работодателят заплаща разходите в случай на злополука, болест или нараняване на Моряк на корабите от крайбрежно или друго плаване, както и на кораб от задгранично плаване намиращ се в България. Уредени са случаите на болест или злополука, настъпили зад граница, когато Морякът не работи и ползва болнични дни на борда на кораба или в лечебно заведение.
В отделни приложения към КТД са договорени размерите на обезщетения при загуба на живот, нетрудоспособност и погиване на лични вещи на моряците и на персонала от управлението и бреговите звена.

В „БУЛЯРД” ВСЕ ОЩЕ ОЦЕЛЯВАТ
Последната среща на екипът на КНСБ в региона на Варна е в „Булярд – Корабостроителна индустрия” ЕАД. Тук от Боян Бойков, изпълнителният директор на дружеството разбираме, че в момента се строят два кораба – един за Турция и един за България, но това не означава, че приватизираната след фалит бивша корабостроителница на Варна е излязла от периода на оцеляване. Стремежът е към стабилизация, заплатите се движат между 850 и 1000 лв., пък и до 1400 лв. на заварчиците, защото сега има работа, изтъква дългогодишният председател на 420-членната синдикална организация на КНСБ тук Марин Стойчев. Да, нашата основна задача бе да запазим работата и доходите на близо 700-членния колектив на корабостроителницата, отстъпвайки от някои клаузи на социалната политика, залегнали в КТД, изтъкна Стойчев. Бонусите за храна и други социални придобивки са запазени, но перспективата е свързана само с нови поръчки и излизане от кризата. Тук предстои подписването на нов КТД.
Кампанията на екипа на КНСБ в Морската столица бе обобщена на  пресконференция за варненските медии.
Радослав Гълъбаров

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.