Кампанията на КНСБ „Правата на всеки са права на всички ” в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „ Христо Ботев ”

 

В рамките на кампанията на КНСБ „Правата на всеки са права на всички ”, провеждаща се в София от 12 до 17 .09.2011 г. представители на КНСБ и НУС проведоха среща с ръководството и синдикалните членове на синдикалното дружество на Независимия учителски синдикат в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „ Христо Ботев ”.
В срещата участваха Вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, Живка Желязкова – зам. председател на Независимия учителски синдикат, експерт – юристи Димитър Найденов и Иван Раднев.

Бяха дискутирани наболели проблеми касаещи правата и колективното трудово договаряне. С поставените искания и становището на КНСБ по възникналия конфликт бе запознат директорът на    СГСАГ „ Христо Ботев ” -   г-жа Доротея Дончева.
След проведения конструктивен диалог, бе постигнато споразумение между ръководството на синдикалното дружество на Независимия учителски синдикат и директора, по спазването на Колективния трудов договор за системата на народната просвета и прилагането на чл. 36 от същия, регламентиращ работното време на педагогическите специалисти.
След началото на новата учебна година ще бъдат подновени и преговорите за сключване на колективен трудов договор в  СГСАГ „ Христо Ботев ”.

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.