В „Нестле” предстои подписването на нов КТД

В рамките на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров, председателят и зам.-председателят на Федерацията на Независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП) Славчо Петров и Снежана Яначкова, изпълнителният секретар по колективното трудово договаряне в КНСБ Николай Недев, изпълнителният секретар в департамент „Организация, координация и информация Пламен Нанков и председателят на синдикалната организация в предприятието Таня Аврамова проведоха отдавна планирана среща със Збигнев Валкиевич – изпълнителен директор на „Нестле България” АД.

Разговорът бе насочен към предстоящия цикъл от преговори за сключване на нов КТД. На базата на постигнатите добри договорености в действащия КТД и равнището на социалния диалог, бяха заявени очакванията на синдикалните лидери. Изтъкната бе необходимостта от представяне на икономическа информация за деветмесечието, която да послужи на екипа на КНСБ по време на преговорите за новия КТД. Разполагайки с конкретни данни за икономическите и финансови възможности и стабилността на дружеството, може да се договорят обективно отделните клаузи и параметри на КТД. Основната цел на Конфедерацията е да се постигне в рамките на преговорите ръст на доходите за работниците и служителите, съизмерим най-малко с равнището на инфлацията.
Президентът на КНСБ и председателят на ФНСОХП Славчо Петров обсъдиха с изпълнителния директор на „Нестле България” АД възможността за сътрудничество при реализацията и на някои проекти. Беше подчертан факта, че от работещите над 1500 човека в предприятието 64% са жени. В тази връзка мениджмънтът на „Нестле” сигурно ще може да се възползва от данните на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ, като се проследят механизмите на умелото съвместяване на семейния и трудовия живот, да се отчете стреса на работното място и да се обърне внимание на редица други теми и актуални въпроси, свързани с работата и бита на персонала в „Нестле”. Стана дума и за проектите „Социална иновация” към оперативна програма „Човешки ресурси” и „Безопасни условия на труд”. В предприятието предстои и избор на нови представители на работниците в Европейския работнически съвет на мултинационалната компания „Нестле”
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изрази убеденост, че в рамките на Националната кампания на Конфедерацията, ръководството на „Нестле България” АД ще застане зад идеята за издигане на колективното трудово договаряне като една от ефективните фактори за борба със сивия сектор.
Добро впечатление правят редицата социални инициативи на ръководството на дружеството, насочени към различни групи от работниците и служителите, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, екологични проекти, обучение на младите кадри и др. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров специално благодари на Збигнев Валкиевич за активната социална позиция и подкрепата, оказана при изявата на младите таланти на Етнофестивала, провеждан всяка година от КНСБ в Хасковските минерални бани.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.