Кампанията се разгърна и в пазарджишко

На 26 септември в рамките на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” вицепрезидентът на Конфедерацията Валентин Никифоров, изпълнителният секретар по колективното трудово договаряне Николай Ненков, председателят на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” Треперушка Младенова, председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Пазарджик Александър Шопов и експерт – юристът на КНСБ Антон Генчев се срещнаха със синдикалния актив във „ВиК – Пазарджик’, с председател Костадин Лупов. Вицепрезидентът Валентин Никифоров обясни на работниците и служителите в предприятието основните цели и стремежи на Кампанията и очерта досегашното й развитие. Повечето от тях заявиха, че вече са се подписали в защита на правото на синдикално сдружение и колективно трудово договаряне, за гарантиране на навременното получаване на работна заплата и криминализирането на неизплащането й от страна на работодателя.

Във „ВиК – Пазарджик” са назначени около 250 работници и служители и има подписан КТД от 01.09.2010 г. Той гарантира на работещите в предприятието допълнително трудово възнаграждение за Великден, Коледа, Нова година, професионалния празник – 22 март и „Ден на строителя” (26 октомври) в размер на по минимум 100 лв. за всеки, с трудов стаж над три месеца в дружеството. За всеки отработен нощен час или част от него за времето между 22.00 ч. и 6.00 ч. работодателят изплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0.30 лв. на час. За времето, за което работникът или служителят е на разположение на дружеството извън неговата територия, му се изплаща допълнително 0.25 лв. за всеки час. Извънредния труд се заплаща с увеличение от 50% за работа през работни дни, със 75% - за работа през почивни дни и със 100% - за работа през официални празници. За придобит трудов стаж и професионален опит, на работниците и служителите, членове на един от синдикатите, се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1% за всяка година. Предвидено е отпускането съответно на 1 минимална работна заплата за предприятието при навършване на 15 години трудов стаж там, за 20 г., се отпускат две МРЗ, а за 30 - три.
Стойността на безплатната храна и добавките към нея са в размер на 5 лв. за всеки отработен ден. Работодателят предоставя на работниците и служителите, членове на един от синдикатите, ваучери за храна на стойност минимум 60 лв. месечно.
Размерът на основния платен годишен отпуск на работниците и служителите, членуващи в синдикат, е 22 работни дни. За работа при специфични условия и рискове за здравето, които не могат да бъдат отстранени или ограничени или намалени, се определя допълнителен платен годишен отпуск в размер на най-малко 6 работни дни.   
При заболяване на работник или служител, вследствие на трудова злополука или професионално заболяване, при добросъвестно изпълнение на служебните задължения и след заключение на Инспекция по труда, работодателят осигурява безплатно медицинските и лекарствени средства за пострадалия за срок от една година, след установяване на заболяването и в размер до 300 лв. Работодателят отпуска сума до минималната работна заплата за страната при общо заболяване, за закупуване на лекарствени средства от Фонд СБКО.
При прекратяване на трудовото отношение по болест, работникът и служителят получава обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение в за срок от 2 месеца с увеличение 100% , когато има не по-малко от 5 години трудов стаж и през последните 5 години не е получавал обезщетение на същото основание.
До скоро предприятието бе в опасност от ликвидация. Собственикът Звезделин Вълкев, бивш председател на СО в предприятието, се опитва да стабилизира „ВиК Пазарджик” АД, но орязва допълнителните дни платен годишен отпуск и предвидените в КТД добавки за празници на работниците и служителите. За две години, откакто поема дружеството, заплатата не е вдигната и с лев, въпреки инфлацията, като средната такава е около 400 лв. Именно това е и темата при срещата на екипа на КНСБ с г-н Вълкев.  Той обясни, че предприятието е имало задължения от 1 млн. 200 хил. лв., към „Басейнова вода” когато го е поел и е изплащал  месечен внос от по 50 хил. лв. След погасяването на цялото задължение, което се очаква да се случи до края на годината, автоматично се влиза в процедура по увеличаване на месечното възнаграждение на работниците и служителите, като е планирано в рамките на месец да се обсъди и размера на увеличението.
Същия ден вицепрезидентът Валентин Никифоров, изпълнителният секретар по колективното трудово договаряне Николай Недев, председателят на РС на КНСБ – Пазарджик Александър Шопов и експерт-юристът Антон Генчев, посетиха заводите за производство на оптикомеханични и оптикоелектронни фигури „Оптикоелектрон Груп” АД в гр. Панагюрище. Председателят на синдикалната организация там Радко Немски и председателят на браншовия синдикат Иванка Иванова срещнаха екипа по Кампанията със синдикалния актив в предприятията към акционерното дружество, за да обсъдят основните проблеми и перспективи на работещите близо 700 души в 6-те предприятия към „Оптикоелектрон груп” АД. Разбираме, че синдикалната плътност там е голяма, като в „Завод за оптика” АД - Панагюрище работят 278 души, от които 256 – членове на КНСБ, в „Ектрон” – Панагюрище – 77, от които 67 членове на КНСБ, а в „Оптомеханик” ООД – 64 и „Оптаформ – нов” ЕООД – 40, като синдикализацията в тях е 100%. Две от предприятията към дружеството все още не са синдикализирани, в две вече има подписан КТД, а на останалите две предстои подписване на КТД.   През 2009 г. дружеството е ударено от кризата и се е наложило почти всички работници и служители в него да излязат по 1 месец неплатен отпуск. От 1 юли т.г. работната заплата в „Завод за оптика” е увеличена с 15%.
Радко Немски обясни, че социалният диалог с мениджмънта е на много добро ниво и подчерта, че ръководството е съпричастно към всички проблеми на работниците и служителите и е денонощно в готовност да изслуша техните искания.
На срещата с мениджмънта в лицето на Иван Гарчев – изпълнителен директор на „Завод за оптика” АД, Велко Петкански – прокурист на „Ектрон” и един от собствениците на „Оптикелектрон Груп” АД, Димитър Зяпков – управител на „Оптомеханик” ООД и Радко Лазаров – управител на „Оптаформ – нов” ЕООД, вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров благодари за готовността им да откликнат на всеки въпрос на работниците и служителите в дружеството. Ръководството обясни, че не членува в нито една от представителните работодателски организации и подчерта, че е заинтересовано да запази всеки работник, заради спецификата на нужната квалификация и ниската такава на новопостъпващите и кандидатстващите за работа в дружеството нови кадри. Именно за да съумеят да запазят работните места е била и неприятната практика през 2009 г., повечето от работниците и служителите да се задължат да вземат едномесечен неплатен отпуск, вместо да се стига до съкращения. Мениджмънтът обаче подчерта, че въпреки кризата и трудностите, пред които е било изправено дружеството, няма практика да се бавят плащания на работниците и служителите.
На следващия ден – 27 септември екипът по Кампанията, придружен от областния координатор на СБУ -  Гина Кръстанова посети центъра за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” – гр. Панагюрище. Там средната работна заплата е около 350 лв. В дома вече има СО на КНСБ, но няма действащ Колективен трудов договор. Подписано е Общинско споразумение за социални дейности, като в него са очертани отношения, свързани с трудовата заетост, квалификация и обучение, обезщетения, платен годишен отпуск, социално-битово обслужване и др.  Работодателят се е ангажирал да предоставя на синдикатите своевременна, достоверна и разбираема информация за финансовото състояние, касаещо трудовите права и задължения на работниците и служителите. В общинското споразумение допълнително трудово възнаграждение за стаж и професионален опит се заплаща не по-малко от 1% за всяка прослужена година. За всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 ч. и 06.00 ч. , се заплаща допълнително от 0.50 до 1.00 лв. От реализираните икономии във фонд „Работна заплата” се използват за материално стимулиране в рамките до една работна заплата в края на годината. Работодателят осигурява средства за безплатно работно облекло или униформи, както и лични предпазни средства в рамките на не по-малко от една минимална работна заплата.
В късното утро екипът по Националната кампания „Правата на всеки са права на всички” посети и „Дневен център за възрастни с увреждания” в Пазарджик. Още на входа на заведението вицепрезидентът Валентин Никифоров, изпълнителният секретар Николай Недев, председателят на РС – КНСБ – Пазарджик Александър Шопов, областният координатор на СБУ – Гина Кръстанова и експерт-юристът на КНСБ Антон Генчев бяха посрещнати от  директора Ваня Гюрова, работници и служители в дневния център с топла питка, мед и сол. Сплотеният колектив на дома благодари на екипът на КНСБ за отделеното време и внимание, като подчерта, че е трогнат от визитата на синдикалните лидери.
В „Дневен център за възрастни с увреждания” има синдикална организация, но не и подписан КТД. Действащо е същото Общинско споразумение, както и в дома за деца. Работниците и служителите, повечето от които са вишисти, взимат заплатите си редовно, но там средните възнаграждения са под 400 лв. на месец, като голяма част от заетите работят от дълго години в социалното заведение.
Вицепрезидентът Валентин Никифоров благодари на работниците и служителите – рехабилитатори, учители, психолози, посветили се на благородната кауза да помагат на пълнолетни с психически и физически увреждания и да поддържат център за временно настаняване. Те, въпреки сравнително ниските си възнаграждения и натоварващото естество на работа, дълго години самоотвержено се грижат за нуждаещите се в дома и приемат професията си за призвание.
Същия ден, лидерът на КНСБ Пламен Димитров се присъедини към екипа по Кампанията в Пазарджик, където се проведе брифинг и среща на Регионалния съвет. Очертани бяха основните приоритети на Конфедерацията, исканията на Конфедерацията за гарантиране на правото на синдикално сдружаване, на протест и стачка, на своевременно изплащане на работната заплата. Обсъдени бяха регионални проблеми в администрацията, училищата, социалните домове, инфраструктурни проекти и др. Направен бе и анализ на мандата на настоящия градоначалник Тодор Попов, като се очертаха както постиженията и пропуските му през последните четири години.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров лично му връчи споразумение за сътрудничество, което градоначалникът и независим кандидат за кмет на Пазарждик взе със себе си, за да обмисли.
На организираната пресконференция в града лидерът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът на Конфедерацията Валентин Никифоров, изпълнителният секретар по колективното трудово договаряне Николай Недев и председателят на РС – КНСБ Пазарджик Александър Шопов обясниха пред местните медии какви са основните искания на Конфедерацията към управляващите на национално и местно ниво. Лидерът на КНСБ обясни, че Конфедерацията е заинтересована от местните избори, заради нуждата от тясно сътрудничество и добър социален диалог с кметовете на общини по социалните проблеми на регионално ниво.
И през двата дни от престоя на екипа на КНСБ в Пазарджик, на центъра на града бе разпъната „пътуващата шатрата”, където млади синдикални членове информираха минувачите за техните права на работното място, даваха трудово-правна консултация и събираха подписи в защита на основните трудови, социални и синдикални права на работещите хора. За два дни Кампанията в Пазарджик събра 355 подписа.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.