Подписи в защита правата на хората на наемния труд

Утре, 7 октомври 2011 г. – Световен ден за достоен труд - в 12.30 ч. ръководството на КНСБ ще внесе в Народното събрание събраните над 100 хиляди подписа, чрез които не само синдикални членове и активисти, но и граждани от цялата страна са изказали своята подкрепа за необходимостта от приемането на предлаганите от синдиката законодателни промени. Делегацията ще бъде приета от председателят на 41-то НС г-жа Цецка Цачева.


На 9 май 2011 г.  КНСБ обяви началото на Национална кампания в защита на трудови, социални и синдикални права.

Синдикатът аргументира няколко законодателни промени, които са крайно необходими и целят уреждането на редица права на наемния труд, между които:
1. синдикално сдружаване и неговото гарантиране чрез допълнения в Наказателния кодекс;
2. снабдяване с изпълнителен лист за вземания произтичащи от трудово правоотношение от съдя въз основа на извлечения от сметки и неговото, уреждане отново в Гражданския процесуален кодекс;
3. колективните преговори и колективното трудово договаряне и неговото доразвиване и усъвършенстване в Кодекса на труда;
4. колективни действия и стачка, съобразно Конституцията на РБ и допълнителното им уреждане в действащия Закон за уреждане на колективни трудови спорове;

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.