Кампанията стигна и до крайния северозапад

Националната подписка - „Правата на всеки са права на всички”, се организира и във Видинска област през лятото и есента. На специална среща с председатели и секретари на синдикални организации от града и региона беше разяснена целта и задачите ,която си поставя кампанията при събирането на подписи за необходимостта от подобряване на трудовото и осигурителното законодателство в посока гарантиране на основни права на хората на наемния труд. Бяха осигурени бланки, информационни листовки и брошури за Кампанията. На нарочно проведени събрания със синдикалния актив от региона бе аргументирана необходимостта от провеждането на Националната кампания на КНСБ.

На пресконференция председателят на РС на КНСБ – Видин Антон Дамянов разясни пред медиите защо именно в условията на икономическа и финансова криза КНСБ организира провеждането на Национална кампания по защита на основни трудови ,социални и синдикални права. Какви са исканите промени в законовата уредба от страна на КНСБ и защо е толкова важно тяхното приемане.
На централния площад „Бдинци”, в района на общински пазар „Видин” и на други места в областния град и общините бяха организирани пунктове за събиране на подписи. На гражданите бяха раздадени информационни материали за Кампанията, а експертите от РС на КНСБ им даваха трудово-правни консултации. На централния пункт на Кампанията даваше „дежурства” и регионалния лидер на КНСБ – Антон Дамянов. Основните проблеми, вълнуващи трудовите хора от региона са свързани с ниското заплащане, дългото забавяне на издължаването на възнагражденията,  работа без трудов договор, неизплащането на осигуровки от работодателя, полагане на извънреден и нощен труд, липсата на защита при уволнение и др.
По време на кампанията от синдикални членове и хора с различна възраст , професия и трудова дейност бяха събрани над 3100 подписа .

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.