Кампанията мина и през проспериращия гр. Бургас

На 18 септември, в хода на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”, лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров, изпълнителният секретар по колективното трудово договаряне Николай Недев и председателят на РС на КНСБ в Бургас Здравко Тошков посетиха „Пристанище Бургас” ЕАД.

 

НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА СЕ ИНВЕСТИРА В ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ПОРТ - БУРГАСНа 18 септември, в хода на Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички”, лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров, изпълнителният секретар по колективното трудово договаряне Николай Недев и председателят на РС на КНСБ в Бургас Здравко Тошков посетиха „Пристанище Бургас” ЕАД. Председателят на СО в порта Киро Петров обясни, че в дружеството има подписан КТД. В него е предвидена МРЗ от 300 лв., която от началото на годината е повишена с 60 лв. Предвидени са и допълнителни трудови възнаграждения за стаж и професионален опит в размер на 1.1.% за година, но не повече от 40%. При право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, спрямо отработените години в предприятието, се изплащат от 6 до 8 брутни трудови възнаграждения, но не повече от 16 000 лв. Работник или служител, който освен своята работа или длъжност работи и по вътрешно заместване повече от 20 дни, има право на допълнително възнаграждение в размер на 25% от основната месечна заплата на замествания.
Платеният годишен отпуск е в размер на 21 дни, като са предвидени и по 6 допълнителни работни дни за работа при ненормирано работно време или специфични условия на труд. Самотен родител с дете до 18 години има право за 3 дни допълнителен ПГО. При финансова възможност се отпуска и еднократна социална помощ в размер на не по-малко от 120 лв. при ползване на 10 дни платен годишен отпуск.
Работодателят, в лицето на изпълнителният директор Диян Димов, ежегодно осигурява профилактични прегледи на работниците и служителите в дружеството. Той се е ангажирал и да подсигури работно облекло, аптечки с необходимите медикаменти за оказване на първа долекарска помощ, пост автомати за топла и студена вода. Предприема необходимите мерки за защита на зрението за рисковите длъжности и организира обучение по здравословни и безопасни условия на труд.  Заетите в порта получават безплатна храна на стойност не по-малко от 3 лв. на ден.  На учащи се деца на починали пристанищни работници или служители, при финансова възможност, предприятието отпуска за учебните месеци ежемесечна стипендия по 60% от минималната за страната заплата за средното образование.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че оценява като добър колективния трудов договор на пристанището защото се наблюдава развитие през последните години и на заплащането, и на допълнителните придобивки. Той посочи конкретни постижения като допълнително плащане за стаж, повече брутни заплати при пенсиониране и по-голям размер на платения годишен отпуск. Тук експертният състав на КНСБ съвместно с ръководството на порта трябва да преразгледа цялата система на заплащане, за да се постигне едно ниво по-адекватно и справедливо заплащане. КНСБ ще поиска и увеличение на парите за храна, тъй като преди време половината сума е била вкарана в твърдото възнаграждение.
При посещението на екипът по Кампанията в пристанището бе обсъден и въпросът за влизането на концесионер в „Насипни товари”, което се очаква да стане в началото на следващата година. Пламен Димитров заяви, че се надява концесионерът да сключи договор с пристанището и да създадат съвместно дружество за изпълняване на концесията. Това би решило въпросите по инфраструктурата, спомагателния персонал и начина, по който ще бъдат назначени работниците. Той обяви, че ще настоява за такова решение и пред Министерството на транспорта, където ще бъде посочена и необходимостта по-голям дял от събираните пристанищни такси да се инвестират в инфраструктурата на порта.

В „МБАЛ - БУРГАС” ЩЕ ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА

Същия ден екипът по Кампанията посети и „МБАЛ - Бургас” АД, за да се срещне с председателя на СО там д-р Златин Трепечов и синдикалния актив в болницата. Новият им КТД, подписан на 19 април 2011 г. е по-добър от стария, но все още има какво да се подобри. За всяка година трудов стаж се прибавя клас по 1% към основната заплата. Работата по време на официалните празници се заплаща двойно, а когато работникът или служителят е на разположение на работодателя извън територията на лечебното заведение, са предвидени допълнителни плащания съответно 0.45 лв. на час за висш персонал, 0.30 лв. за среден медицински персонал и 0.20 лв. за санитари и други. Когато през времето на разположение е извикан по спешност, за тези часове получава допълнително възнаграждение за извънреден труд, като за същите часове не се заплаща предвиденото за разположение. От 1 април основните възнаграждения са повишени - лекарите получават по 100 лв. отгоре към основните си заплати, медицинските сестри - по 60 лв., а санитарите - по 40 лв.
Работниците и служителите със загубени трудоспособност с 50% и над 50%, имат право на платен годишен отпуск според трудовия стаж съответно - до 10 години - 26 работни дни, до 15 г. - 28 дни и над 15 - 30 дни. За работа при специфични или вредни за здравето условия, са предвидени допълнително от 6 до 18 работни дни ПГО, при ненормирано работно време - не по-малко от 8 дни, а отпускът за кръводаряване се заплаща в удвоен размер на полагащото се възнаграждение. Работодателят осигурява не по-малко от 30 минути почивка за хранене по време на 12-часовото дежурство, което се включва в работното време. Работниците и служителите имат право и на безплатна предпазна храна в размер на 4.40 лв. на ден.
Работодателят, в лицето на изпълнителният директор Георги Матев, се е ангажирал да финансира квалификацията и обучението на работниците и служителите, като след приключване на специализацията, те ще се задължават да сключат договор с „МБАЛ-Бургас” АД за срок от 5 години.

В „БУРГАСБУС” ПЪЛНО ОБНОВЛЕНИЕ НА АВТОПАРКА С МЕРЦЕДЕСИ

Екипът по Кампанията посети и общинската фирма „БургасБус” ЕООД и се срещна с актива и с председателя на синдикалната организация на КНСБ Тодорка Попова. Тя обяснява, че в действащия КТД минималната първоначална заплата се променя спрямо отчетената инфлация. Основните месечни заплати по индивидуален трудов договор се определят от ръководителите на звена и представители на синдикалната организация, след което се предлагат на управителя за утвърждаване. При недостиг на средства или забавяне на плащането на заплатата по вина на работодателя , индивидуалната работна заплата по трудов договор може да бъде намалена до размера на минималната отраслова работна заплата, като разликата остава дължима и това се извършва след съгласуване със синдикатите. Дължимата сума следва да бъде изплатена не по-късно от датата, на която се изплаща РЗ за следващия месец, като при забавяне се начислява лихва в размер на основния лихвен процент за страната.
За всеки отработен нощен час на групите с пълна нощна смяна, се заплаща по 1.00 лв.; на шофьори, кондуктори и фелдшери - по 0.50 лв. и на останалия персонал - по 0.25 лв. За положен извънреден труд работниците и служителите получават 60% за работа през работни дни, 80% - през почивни, 110% - за работа по време на официалните празници и 210% за извънреден труд по официален празник.
За всяка година придобит трудов стаж и професионален опит се надбавят по 0.9%, а за пенсионери и новопостъпили лица на изпитателен срок - 0.6%.  Шофьорите на автобуси, които продават билети на пътниците по време на превоз, както и междуселищните кондуктори получават процент от реализираните от тях приходи.  За интензивно движение в градския транспорт, изчислено на базата на действителните работни часове зад волана, водачите на автобуси и тролейбуси получават по 250 лв. на месец, а останалите водачи - по 150 лв. При полагане в сервиз на шофьорски труд по ремонт на превозното средство, се заплаща в зависимост от участието на водача в ремонтната дейност 100%, 80% или 50% от основната месечна заплата.
При пенсиониране на работници и служители, им се изплащат брутни заплати според трудовия стаж в предприятието, както следва: - до 3 години - 2 БРЗ, до 7 - 3 БРЗ, до 10 - 4 БРЗ, над 10 години, като най-малко пет от тях са били членове на синдикална организация, страна по КТД - 9 БРЗ.
Размерът на основния платен годишен отпуск при стаж до 15 години е 21 работни дни, а над 15 г. - 23 дни. Работещите лица, ненавършили 18 години, както и работещите с определена група инвалидност имат право на 28 дни ПГО.
Работодателят се е ангажирал да осигурява на работниците и служителите в дружеството средства за организиране на отдих, профилактика и лечение; квалификация и обмяна на опит; туризъм и спортни мероприятия; медицинско обслужване, както и купони за храна на стойност 220 лв. и ваучери - 60 лв. месечно за заетите на пълен работен ден.
След посещението си в транспортната фирма, лидерът на КНСБ обясни пред медии, че в „БургасБус” средното възнаграждение е около 1000 лв. за шофьорите, но основната заплата и бонусите са в нелогична диспропорция. Той уточни, че е редно твърдото възнаграждение да е 2/3 от общата сума, а в момента водачите получават основна заплата между 460 и 490 лв., като върху нея се изчислява клас прослужено време, 60 лв. ваучер за храна, 220 лв. твърд бонус, който обаче не винаги е твърд. Затова КНСБ иска някои от тези бонуси да се върнат в основното възнаграждение. Основният проблем, поставен от служителите, е свързан с условията на труд, но ще се реши с подмяната на целия автобусен парк в следващата година - около 60 нови съвременни автобуса ще се движат в морския град.

В „ПРОМЕТ СТИЙЛ” РАЗГОВОР ЗА ДОХОДИТЕ И КТД


Екипът по Кампанията посети металургичното предприятие „Промет стийл”. Бяха проведени две срещи. Първата със синдикалния актив и неговият председател Видьо Видев. Той обясни, че в подписания КТД минималната работна заплата е 430 лв.
Проведе се среща и с управителя на дружеството г-н Сергей Громов. Основните въпроси, които се обсъдиха бяха отново свързани с колективното договаряне, присъединителните вноски, защитата при уволнение на работниците и служителите. Работодателят информира екипът по Кампанията за състоянието на дружеството и неговия бизнес план.


В „БРИКОЛАЖ” СЕ СИНДИКАЛИЗИРАТ

Екипът по Кампанията посети и магазинът от веригата „Мосю Бриколаж”. В него са заети под 50 работници и служители, за които в Бургас ще имат първия КТД в системата на фирмата. Активната страна е младият юрист Пенко Пенев, който организира хората тук в СО на КНСБ.

НОВИЯТ СТАР КМЕТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗАДЪЛБОЧАВА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЗАЕТОСТТА В БОРБАТА С БЕДНОСТТА


На пресконференция в морския град президентът на КНСБ Пламен Димитров сподели впечатленията си, събрани от посещенията в бургаските предприятия. Той представи и исканията на Конфедерацията, за законодателни промени, залегнали в Националната кампания „Правата на всеки са права на всички”, за гарантиране на основните трудови, социални и синдикални права на работещите хора. Освен анализ на постигнатите резултати до сега в хода на Кампанията, Пламен Димитров се спря и на образователната й част.
Пред актива на КНСБ в Бургас и медиите се подписа споразумение за сътрудничество между Регионалният съвет на КНСБ - Бургас, представляван от председателя си Здравко Тошков и кмета на града Димитър Николов. Преди да положат парафи под документа, който е гаранция за едно добро и задълбочаващо се сътрудничество, градоначалникът получи висока оценка от браншовите синдикални лидери на образованието - Константин Янков и здравеопазването - д-р Татяна Николова. Изтъкнато бе, че през изтичащия мандат е било реализирано много успешно социално партньорство. Постигнат е ефективен диалог и работа на общинския съвет за тристранно сътрудничество. На тази база се изразяват и намеренията за бъдещо сътрудничество с кмета на Бургас Димитър Николов.
"Ние се позволихме по-високи параметри и отговорности във време на икономическа криза. С активна политика се справихме с проблемите в Бургас, свързани с образованието, здравеопазването и транспорта", посочи Николов.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който присъства на подписването, подчерта, че решението за сътрудничество е израз на натрупания положителен опит и изграденото взаимно доверие и в никакъв случай не почива на партийни пристрастия.  Той посочи примери, че най-голямата синдикална и нейни регионални структури също са подписали споразумения за сътрудничество с кметовете на София, Варна, Кърджали, Шумен, които са управлявали с мандата на различни политически партии.
В детайлите на споразумението са включени разработване на дългосрочни  общински програми за сътрудничество между учебни заведения и местния бизнес с цел съхраняване на необходими на града професии. Стабилизиране финансовото състояние на здравните заведения. Не бе пропуснато да се отбележи, че община Бургас е единствената в страната, която строи общинска болница.
Набелязани са още и конкретни мерки  за увеличаване заетостта чрез разкриване на нови работни места, борба с бедността, подобряване пътната инфраструктура и др.
Развитието на информационната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички” бе също представено по време на срещата с медиите.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.