"Кампанията" влезе и в часа на класния

 

 

 

Екипът на КНСБ – още в ранната сутрин на 27 юни бе на територията на „ВМЗ-Сопот” – крупно предприятие, което дава хляб на 3400 души, от които 2000 са членове на КНСБ. Средната работна заплата тук е 520 лв. При срещата на Президента на КНСБ Пламен Димитров  и вицепрезидентът Николай Ненков, заедно с председателя на Федерация на синдикати от военнопромишления комплекс с председател Иванка Иванова със синдикалния актив стана ясно, че работниците вече са приели бъдещата приватизация като единствен изход за запазване на работните места. Съобразени са, при обсъждането на приватизацията, важни предложения на синдикалната организация на КНСБ – едно от които е да бъде запазен средносписъчният състав на предприятието до самата приватизация. Сключен е и добър Колективен трудов договор с клаузи, които съответстват на финансовите реалности във „ВМЗ-Сопот”.

Прочети още: "Кампанията" влезе и в часа на класния

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.