В Старозагорския регион подкрепата на законодателните искания на КНСБ нараства

Това стана ясно по време на срещите на водения от лидера си Пламен Димитров екип на КНСБ в предприятия и държавни учреждения от региона, където Националната кампания на Конфедерацията за защита на основни трудови, социални и синдикални права вече две седмици набира все по-голяма скорост.

Прочети още: В Старозагорския регион подкрепата на законодателните искания на КНСБ нараства

беседа сред ученици от 11 клас от ГПЧЕ "Ромен Ролан"

За първи път на 28 юни 2011 г. в страната, в Стара Загора, бе проведена беседа сред ученици от 11 клас от ГПЧЕ „ Ромен Ролан” на тема „Трудови и социални права”  във връзка с Националната кампания на КНСБ „Правата на всеки са права на всички". Беседата бе организирана от Регионалния съвет на КНСБ  в гр. Стара Загора и Младежки форум 21 век.

 

Прочети още: беседа сред ученици от 11 клас от ГПЧЕ "Ромен Ролан"

Кампанията набира скорост и се фокусира в КТД

На 23 юни екипът на Конфедерацията се срещна с мениджърския и синдикалния актив на Благоевград – БТ АД .

Тук напрежението и безпокойството сред работниците и служителите заради предстояща приватизация нараства. Поради значимостта на случващото се, сред хората на наемния труд бяха дошли президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров и Николай Ненков и изп. секретар на КНСБ Николай Недев. Представителите на браншовия синдикат на тютюноработниците, начело с председателя си Никола Миленков държаха да се разгледа и спиране на приватизационната процедура чрез синдикален натиск, ако трябва да се излезе и на протест.Защото и сега властимащите предлагат решения, които не гарантират социалната справедливост и достойни доходи на работещите в тютюневия холдинг.

Прочети още: Кампанията набира скорост и се фокусира в КТД

Международната конфедерация на профсъюзите изрази подкрепа за кампанията "Правата на всеки са права на всички"

 

Г-н Пламен Димитров
Президент
КНСБ
1 Macedonia Square
BG - 1040 Sofia
Bulgaria
PERC/GG/km Брюксел, 21 юни 2011

Уважаеми колеги,
МКП беше информирана за кампанията на КНСБ, чиято цел е да се внесат законодателни изменения в областта на трудовите и социални права на българските граждани, в няколко особено важни направления:

  • Промени в Наказателния кодекс, като се предвидят текстове охраняващи конституционното право на сдружаване в синдикални организации, както и упражняване на синдикалните права на практика (доколкото знаем, в българския Наказателен кодекс е предвидена защита на правото на сдружаване в политически партии и тяхното функциониране);
  • Да се възстанови правото на работниците да изискват забавени или отказани плащания - заплати или други - чрез опростена процедура базирана на съдебен изпълнителен лист, без да има нужда от водене на съдебни дела и проточени във времето процедури;
  • Подобряване на законовите и институционални регламенти гарантиращи правото на колективно договаряне на всички нива, както и гарантиране правото на стачка, което ще помогне в значителна степен за развитието на ефективна система на трудови отношения, подпомагаща устойчивото развитие на икономиката и обществото.

Международната конфедерация на профсъюзите би искала да изрази пълната си подкрепа за законните ви искания и е готова да ви окаже помощ като предостави наличните си знания и опит.

Като пожелавам успех на вашата кампания,

Искрено ваша
Шарън Бъроу
Генерален секретар

В Дупница и Бобов дол вече - близо 1500 души подкрепят Националната кампания на КНСБ

Гражданите, които преминават край атрактивната Шатра на КНСБ,  дават  своя глас за осъществяване на поисканите от КНСБ законодателни промени, които да гарантират прилагането на трите основни трудови, социални и синдикални права – на сдружаване, на колективно трудово договаряне и на стачка.

Прочети още: В Дупница и Бобов дол вече - близо 1500 души подкрепят  Националната кампания на КНСБ

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.