Аналитични материали

Трето национално представително изследване "Индекс на трудовия климат в България – Сравнителен анализ 2010 - 2012"

Общи изводи и препоръки

  • Дълбочинният анализ на нагласите за промяна разкрива, че по-голямата част от заетите у нас са склонни да променят досегашния си трудов стереотип и да се впишат в условия, които само преди няколко години биха отхвърлили като възможна алтернатива. За да избегнат риска от изпадане извън борда, над две трети от изследваните (68.3%) са готови да усвояват нови актуални знания и умения, над половината (58.4%) – да пътуват до по-далечна месторабота, почти половината (46.9%) – да приемат временна работа. В същото време, на немалка част от изследваните съвсем не им е безразлично точно каква работа ще вършат, дали за тях тя е интересна, удовлетворяваща, с възможности за развитие и растеж.

Прочети още: Трето национално представително изследване "Индекс на трудовия климат  в България – Сравнителен...

Второ национално представително изследване "Индекс на трудовия климат (ИТК) в България - 2011"

Основната цел на изследователския проект е да се направи анализ на субективните оценки на трудово заетите в България по отношение на някои важни характеристики на трудовия климат у нас. По-конкретно се търси оценка за характера, интензивността и условията на труд, работното време и възможностите за съвместяване на трудовия и семейния живот, работната заплата, отношенията на наемане и освобождаване, сигурността на работното място, предизвикателствата на новите технологии, обучението и възможностите за кариерно развитие, социално-псохологическия климат, стила на управление и взаимоотношенията в колектива.

Прочети още: Второ национално представително изследване "Индекс на трудовия климат (ИТК) в България - 2011"

Ефективност на социалния диалог и степен на приложение на директива 2002/14/ЕС в РБ

Информиране,  консултиране и участие в управлението на компаниите
/Резюме на доклада/


На европейско ниво  правото на информиране и  консултиране  е издигнато на фундаментално ниво. Четири директиви  на ЕС  имат за цел да направят  работниците и служителите,  граждани на Европа  на работното им място чрез информиране , консултиране и участие в управлението на предприятията. По този повод ФНСМ – КНСБ проведе анкетно проучване,  в периода 2009 – 2010г., за това как   Директива 2002/14/ЕС е  транспонирана в българското законодателство и приложението й  в  предприятията .Анкетирани бяха  15% от  фирмите в  добивната индустрия.Обхванати  бяха    малки  и  големи предприятията , със синдикални  и без синдикални организации. В анкетата беше включена и Българската минно-геоложка камара (БМГК).

Прочети още: Ефективност на социалния диалог и степен на приложение на директива 2002/14/ЕС в РБ

Колективното трудово договаряне през 2011 год. в цифри

Общо през 2011 год. са действали 69 отраслови и браншови колективни трудови договори и КТД на компании с национално значение, страна по които са браншови структури на КНСБ. На секторно ниво през годината основните членове на КНСБ са подписали общо 24 КТД, в т.ч. 3 отраслови и 21 браншови КТД (О/БКТД), както и два анекса за удължаване срокът им на действие.

Прочети още: Колективното трудово договаряне през 2011 год. в цифри

Ролята на информирането и консултирането на работниците и служителите на национално и европейско ниво за подобряване на конкурентоспособността, увеличаване на заетостта и по-добро осъществяване на европейския социален модел „ИНФОРМИЯ II”

Проектът INFORMIA II цели да направи последващ анализ на ролята на системите за информиране и консултиране и да разшири партньорството и обхвата от теми, които ще бъдат плод на изследване и анализ, да спомогне за обмен на опит и примери на добри практики сред страните-партньори, за да се подобри въздействието на структурите за работническо представителство и участие върху производителността, ефективността на корпоративното управление и конкурентоспособността, да се насърчи по-доброто осъществяване на европейския социален модел и да се стимулира прилагането на корпоративната социална отговорност в страните-партньори по проекта – България, Хърватска, Кипър, Ирландия, Италия и Великобритания.

Прочети още: Ролята на информирането и консултирането на работниците и служителите на национално и европейско...

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.