Аналитични материали

Заключителна конференция и представяне на мултимедиен инструмент за оценка на ключови умения за пазара на труда

 

На 28 и 29 юни в гр. Вадуц, Кралство Лихтенщайн, се проведе заключителна конференция по международен проект „AWICO - Инструменти за оценяване на по-широки компетентности от Европейската квалификационна рамка”, в който партньор е Колежът за работническо обучение на КНСБ.

Конференцията бе в рамките на международна асамблея на Европейската мрежа за базови компетентности ЕВSN. На нея присъстваха представители на държавни институции, обучаващи инстуции, неправителствени организации и други от Унгария, Уелс, Холандия, Испания, Люксембург, Ирландия, Австрия, Шотландия, Гърция, Естония, Дания, Сърбия, Румъния, Белгия, Словения, Норвегия и Лихтенщайн. От България участваха г-жа Диана Найденова, консултант по професионално ориентиране и главен експерт в департамент „Пазар на труда”, г-н Росен Симеонов, началник отдел в Агенция по заетостта” и г-жа Светла Тонева – Координатор на проекта от Колежа за работническо обучение.
На Конференцията беше представен мултимедиен тестов инструмент за оценка на ключовите умения в четири направления: личностни умения, комуникационни умения, умения за сътрудничество и решаване на проблеми и конфликти. Инструментът е разработен от експертна група в рамките на проекта по програмата за обучение „Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации” и се изпълнява в периода 2009-2011 г.
В експертната  група участват:
Проф. д-р. Giselher Guttmann, Университет Зигмунд Фройд, Виена;
Маг д-р. Elisabeth Ponocny-Seliger, Университет Зигмунд Фройд, Виена;
Ruth Meyer Junker, lic. phil., дипломиран специалист по обучение на възрастни, Солотурн, Швейцария;
Irena Sgier, социолог MA, Швейцарско дружество за допълнителна квалификация SVEB, Цюрих;
Shirley Shakesby, Гоуър Колидж, Суонсий, Уелс;
Светла Тонева, Колеж за работническо обучение, София.
В теоретично отношение “AWICO“ почива на достиженията на психологията на личността и тестовата психология, както и на принципите за развиване на ключови умения в обучението на възрастни. Тестът е съгласуван с Европейската квалификационна рамка (ЕFQ). Той е специално разработен за хора, които нямат призната образователна степен или пък имат базово професионално образование, но дълго време не са се обучавали и не са развивали своята квалификация, както и за тези, които са в етап на професионално ориентиране.
Teстът е он-лайн инструмент, който може да бъде използван от специализирани организации от системите на професионално и кариерно консултиране, трудово посредничество, мотивационни курсове или курсове за придобиване на професионална квалификация. Той е достъпен на английски, немски, френски и български език.
При завършване на теста, участникът получава автоматично съобщение за резултатите, а консултантът по ориентиране получава по-подробен вариант, който впоследствие трябва да обсъди с участника. След приключване на теста се генерира сертификат, който може да се приложи към документите за кандидатстване за работа като удостоверение за ключовите умения.  
Иновативният мултимедиен инструмент AWICO е с широко приложение за улесняване на преходите на личността от образование и обучение към заетост и подкрепя реализирането на хората, особено на тези с по-ниско образование и квалификация на пазара на труда.  
За повече информация: www.awico.li

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.