Аналитични материали

Ролята на информирането и консултирането на работниците и служителите на национално и европейско ниво за подобряване на конкурентоспособността, увеличаване на заетостта и по-добро осъществяване на европейския социален модел „ИНФОРМИЯ II”

I. Въведение
Проектът INFORMIA II цели да направи последващ анализ на ролята на системите за информиране и консултиране и да разшири партньорството и обхвата от теми, които ще бъдат плод на изследване и анализ, да спомогне за обмен на опит и примери на добри практики сред страните-партньори, за да се подобри въздействието на структурите за работническо представителство и участие върху производителността, ефективността на корпоративното управление и конкурентоспособността, да се насърчи по-доброто осъществяване на европейския социален модел и да се стимулира прилагането на корпоративната социална отговорност в страните-партньори по проекта – България, Хърватска, Кипър, Ирландия, Италия и Великобритания.
По време на втората фаза на проекта (12 месеца юли-2011/юли 2012) ще бъде предприето последващо изследване на осъществяването на правата за информиране и консултиране в страните-партньори. Това изследване ще обогати и надгради предишното изследване, проведено в рамките на ИНФОМИЯ I, чрез анализ на наличната литература и информация за влиянието на дейностите, свързани с информиране, консултиране и участие върху процесите, посочени по-горе и в него ще бъдат сравнени практиките и резултатите в страните-партньори. Ще бъдат организирани три Европейски семинара/уъркшопове за дискусии, изследване на различни теми и обмен на опит. Като заключително мероприятие се предвижда провеждането на Европейска конференция. Резултатите и изводите от изследването и уъркшоповете ще бъдат обобщени и публикувани в Европейски сравнителен доклад за въздействието на процесите на информиране и консултиране върху производителността, конкурентоспособността и осъществяването на Европейския социален модел и се очаква да повлияят върху разработването на идеи и предложения за подобряване на националните политики, практики, координация и обмен на опит между социалните партньори на страните-участници и на законодателната рамка (европейска и национална) на национално ниво и ниво ЕС.

II. Цели на проекта
- Повишаване на капацитета, обмена на опит и знания на синдикатите и работническите представители (включително членове на ЕРС) и представителите на работодателите в страните-членки на ЕС и страните-кандидатки по отношение на въздействието на процесите на информиране, консултиране и работническо участие върху производителността, конкурентоспособността и подобряването на корпоративното управление;
- Повишаване на капацитета, обмена на опит и знания на синдикатите и работническите представители (включително членове на ЕРС) и представителите на работодателите в страните-членки на ЕС и страните-кандидатки по отношение на въздействието на процесите на информиране, консултиране и работническо участие върху по-доброто прилагане на Европейския социален модел;
- Изследване на въздействието на преработената директива за ЕРС за подобряване на информирането, консултирането и работническото участие като цяло (с акцент на национално ниво) и на връзките национални и Европейско нива в страните-членки и страните-кандидатки на ЕС;
- Сравняване на възможностите за въздействие на структурите за информиране и консултиране (включително ЕРС) върху икономическите и социални аспекти на ниво работно място и резултатите от това въздействие в страните с дълги традиции в пазарната икономика и тези, които започнаха да развиват пазарна икономика в последните 20 години;
- Изследване на въздействието на формите за информиране, консултиране и работническо участие, включително работнически съвети с право на участие, законоустановено представителство на ниво борд и други върху икономическите и социални теми и корпоративното управление и сравняването им с въздействието на процесите по информиране и консултиране в страните, в който няма представителство на ниво борд;
- Принос за разработване на предложения за промени и допълнения в националното законодателство на страните-партньори и в европейските директиви, свързани с информиране, консултиране и работническо участие, включително насърчаване на представителството на ниво борд и подобряване на връзките между участието на национално и европейско ниво.  

III. Очаквани резултати

1. Анализ на съществуващата литература, предишни анализи и изследвания, както и данни, свързани с информирането, консултирането и работническото участие;
2. Събрани и обработени данни на национално ниво за процесите, отбелязани в целите на проекта и подготвени национални доклади;
3. Организиране и провеждане на три Европейски семинари/уъркшопа за дискусии и обмен на опит по темите:
- Новите изисквания в преработената Директива за ЕРС за връзките между ЕРС и националните уредби по информиране и консултиране;
- Страните-членки, в които задължителните процедури по информиране и консултиране са нови или не са били традиционно част от трудовите взаимоотношения;
- Сравнение между ‘англо-саксонския’ конфликтен подход към трудовите взаимоотношения и как тези страни-членки са преминали към по-консенсусен подход и как страните-членки от ЦИЕ, характеризиращи се с планови икономики са преминали към пазарен подход и какво е било въздействието на системите за информиране и консултиране върху еволюцията на техните нови системи.
4. Разработване, публикуване и превод на всички езици на страните партньори на Европейски сравнителен доклад на базата на събирането на данни на национално ниво, изследването и обмена на опит и добри практики между партньорите по време на трите европейски уъркшопа;
5. Организиране и провеждане на Европейска заключителна конференция;
6. Подържане и подобряване на вече изградената мрежа (в рамките на INFORMIA I) за обмен на опит между страните-партньори и всички заинтересовани страни и участници в сферата на информиране, консултиране и работническо представителство.

VI. Партньори по проекта:
1. Българска стопанска камара
2. IRES – Институт за икономически и социални изследвания, Италия
3. ICTU (Ирландски синдикален конгрес)
4. Конфедерация на кипърските работници - SEK
5. UATUC (Съюз на автономните синдикати в Хърватска)
6. Royal Holloway University of London

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.