Аналитични материали

Колективното трудово договаряне през 2010 год.

Въпреки трудностите, породени от продължаващата финансово икономическа криза, позитивен е факта, че през 2010 год. се запазва равнището на регистрираните в ИА „ГИТ” и нейни областни поделения колективни трудови договори, чиито срок е изтекъл. За първи път през тази година министърът на труда и социалната политика упражни предоставеното му от закона право и след отправено общо искане от подписалите договорите страни, разпростря действието на четири браншови КТД във всички предприятия от съответните сектори.

Това бе и първата година от работата на структурите на КНСБ по четири годишния период от проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”, който акцентира не само върху подобряване на съдържателната страна на постиганите договорености, но и върху обучението и повишаването капацитета на синдикалните дейци в контекста на българските действия от „пътеката” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда (2009-2011 г.) и за реализиране Стратегия 2020 на ЕС. По този начин през 2010 год. колективното трудово договаряне продължи да бъде ключов индикатор за защита на най-важните трудови и социални потребности на работниците и служителите.

Отраслово и браншово договаряне

Сравнителният анализ от последните години показва, че браншовите партньори успяват да запазят устойчивост в ритъма на преговори и договаряне като основна ценност на диалога и партньорството. През 2010 год. са подновени 26 КТД, от които 5 отраслови и 21 браншови КТД, което представлява една очаквана годишна динамика. (приложение № 1 и приложение № 2). Максимално допустимият от закона 2 годишен срок на действие е предпочетен в 22 от договорите, или 84.6 %.

(Приложение № 1)

Справка за подписаните ОБКТД през 2010 г. по тримесечия
ОБЩО ОТРАСЛОВИ И БРАНШОВИ КТД : 26

Справка с ИА „ГИТ” показва, че основните членове на КНСБ са страна в 25 от договорите, т.е 96.15 % от всички сключени през годината О/БКТД (срещу 93.75 % от предходния цикъл през 2008 г.), което е добър атестат за авторитета и влиянието им. Традиционно - както и в преходния цикъл от преговори през 2008 год. - колективните преговори в пет от браншовете се водят само от структури на КНСБ, които впоследствие подписват БКТД с работодателите: 1) селекция и репродукция в животновъдството, 2) строителство и възстановяване, 3) държавен резерв и военно временни запаси, 4) стоки и услуги за автомобилистите, 5) ГД „Изпълнение на наказанията” и Фонд „Затворно дело”. Единствено в ДК по хазарта страна по КТД е само синдикатът на КТ ”Подкрепа”.

От КТД на фирми с национално значение само в „Български пощи” ЕАД и Българска национална телевизия освен браншовите синдикати на национално представителните организации КНСБ и КТ ”Подкрепа”, страна по КТД са и организации на други синдикати - в БП ЕАД това е Демократичният синдикат на съобщенията към АДС, а в БНТ - НМС”Техника”, СБТР 89, СБЖ, НПС „Промяна” и браншов синдикат в БНТ.

Приложение № 2

 

Колективно договаряне в предприятие

Чисто количественото сравнение на сключените КТД на ниво предприятие по години и тримесечия е дадена в таблица № 2. Макар и едва забележима, цифрата за нарастване на сключените през 2010 в сравнение с предишната 2009 г. КТД с 60 бр. е налице и тя засилва значението и готовността на работодатели и синдикати за споразумяване. Трябва да се отчита особената стойност на това явление, защото то е постигнато в условията на криза, която на най-ниското ниво в предприятието, се усеща много силно. Въпреки това известно стабилизиране, видно е, че тези резултати са по-слаби в сравнение с регистрираното през 2008 год.

Таблица № 2.

Информация за регистрираните в ИТ КТД-предприятие

 

Тримесечие

2008 г.

2009 г.

2010 г.

КТД

анекс

общо

КТД

анекс

общо

КТД

анекс

общо

1.

І тримесечие

303

82

385

382

71

453

326

84

410

2.

ІІ тримесечие

341

88

429

396

55

451

303

65

368

3.

ІІІ тримесечие

382

83

465

219

45

264

230

43

273

4.

ІV тримесечие

467

82

549

264

67

331

430

78

508

5.

Общо

1493

335

1828

1261

238

1499

1289

270

1559

Прави впечатление неравномерното разпределение на регистрираните КТД в инспекциите по труда по областни градове .

  • Продължава тенденцията на концентрация на регистрираните договори в три основни областни дирекции на ГИТ - отново това са София-град, Пловдив и Стара Загора - вписали съответно 173 бр., 104 бр. и 101 бр. КТД, или общо 29.32 %, т.е. близо 1/3 от всички договори на ниво предприятие. Значителна преднина пред останалите инспекции бележи и ИТ Бургас - 93 бр.
  • Ситуацията в област Благоевград е тревожна - там в ИТ през 2010 г. не е вписан нито един КТД или анекс. Ако към това прибавим и факта, че през предходната 2009 са вписани едва 19 КТД и 1 анекс (като през ІV-то тримесечие не отбелязано нито 1 вписване), то този факт на неглежиране на процедурата по вписване едва ли се нуждае от коментар.
  • Традиционно нисък продължава да бъде броят на регистрираните КТД в област Перник - 5 бр. КТД, в област Разград 10 бр. и др. В Смолян пък през ІІ полугодие на 2010 г. няма регистриран нито 1 КТД.

Преобладаващият извод , който следва да се направи е, че едва ли всички сключени КТД се регистрират в инспекциите по труда, което е повод за сериозно изпитание на активитета и настойчивостта на синдикатите като страна в договарянето.

Ефектите от извършеното през 2010 г. за първи път разпростиране действието на браншови КТД в секторите:

- водоснабдяване и канализация - през м. февруари
- пивопроизводство - през м. април
- целулозно-хартиена промишленост - през м. август
- дървообработваща и мебелна промишленост - през м. октомври

В тази връзка на дневен ред излиза необходимостта от конкретни действия за популяризиране на постигнатите по-добри договорености сред работодателите и работниците и служителите от предприятията, в които няма изградени синдикални организации - за да могат последните от една страна да се възползват от тях, а от друга страна - да бъдат предизвикани и мотивирани за членство в организацията, която е успяла да ги договори. Активното включване в организирания от ИА „ГИТ” контрол на място по изпълнението на заповедите за разпростиране на трудовия министър, за провеждането на регионални срещи, информационни кампании и други инициативи също може да допринесе за това.

Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.