Аналитични материали

Колективното трудово договаряне през 2011 год. в цифри

Общо през 2011 год. са действали 69 отраслови и браншови колективни трудови договори и КТД на компании с национално значение, страна по които са браншови структури на КНСБ. На секторно ниво през годината основните членове на КНСБ са подписали общо 24 КТД, в т.ч. 3 отраслови и 21 браншови КТД (О/БКТД), както и два анекса за удължаване срокът им на действие.

Сравнителният анализ с предходните години не показва особено различие в схемата на подновяване на О/БКТД, чийто срок на действие изтича. Като имаме пред вид, че през 2009 г. са подновени 3 отраслови и 25 браншови КТД, през 2010 г. - 5 отраслови и 21 браншови КТД, може да обобщим, че в цифрово изражение интензитетът на сключваните договори през изтеклата 2011 година се запазва - въпреки трудностите, породени от финансово-икономическата и новата дългова криза. Успоредно с това, трябва да отчетем, че поради липсата на законова регламентация за колективни преговори и договаряне за държавните служители, ФНСДУО и ФНСЗ продължиха успешно практиката на сключване на споразумения/анекси по въпросите на служебните и осигурителни отношения за работещите по служебно правоотношение.

Обобщена информация за сключените КТД на секторно ниво по тримесечия през 2011 г. е показана в таблица № 1.

Таблица № 1

Справка за сключените отраслови и браншови КТД по тримесечия през 2011 г.

О/БКТД – сектор

(анекс към О/БКТД)

Дата

Срок

І – во  тримесечие 2011 г.

1.

ОКТД - строителство

04.01.2011 г.

за 2 г.

2.

ОКТД – минен добив

31.01.2011 г.

за 2 г.

 

Анекс към ОКТД - металоиндустрия

10.01.2011 г.

за 1 г.

3.

КТД – „Борика Банксервиз” АД

20.01.2011 г.

за 2 г.

4.

БКТД – фуражопроизводство

25.02.2011

за 2 г.

5.

БКТД – птицевъдство

09.03.2011 г.

за 2 г.

6.

КТД – ИА „ЕСМИС”

01.03.2011 г.

за 2 г.

7.

БКТД - музеи

18.03.2011 г.

за 2 г.

8.

БКТД – гражданска администрация в МВР

31.03.2011 г.

за 1 г.

ІІ – ро тримесечие 2011 г.

9.

БКТД - металургия

07.04.2011 г.

за 2 г.

10.

КТД – Българска национална телевизия

10.04.2011 г.

за 2 г.

11.

БКТД – пивопроизводство

20.05.2011 г.

за 2 г.

12.

БКТД - тютюни

30.06.2011 г.

за 2 г.

 

Анекс към БКТД – селекция и репродукция в животновъдството

01.05.2011 г.

за 1 г.

ІІІ – то тримесечие 2011 г.

13.

БКТД – аграрни науки

04.08.2011 г.

за 2 г.

14.

БКТД – Агенция по заетост

    - Споразумение по въпросите на служебните и осигурителни отношения в системата на АЗ

29.09.2011 г.  29.09.2011 г.

за 2 г.       за 2 г.

ІV – то тримесечие 2011 г.

15.

ОКТД - отбрана

20.12.2011 г.

за 2 г.

16.

БКТД – напоителни системи

27.10.2011 г.

за 2 г.

17.

КТД - Банка „ДСК” АД

01.11.2011 г.

за 1 г.

18.

КТД – БДЖ товарни превози

14.12.2011 г.

за 2 г.

19.

КТД – БДЖ пътнически превози

19.12.2011 г.

за 2 г.

20.

БКТД – Агенция за социално подпомагане

20.12.2011 г.

за 2 г.

21.

БКТД - енергетика

21.12.2011 г.

за 2 г.

22.

КТД - „Терем” ЕАД

16.12.2011 г.

за 1 г.

23.

КТД - „Военно издателство” ЕООД

19. 12.2011 г.

за 1 г.

24.

КТД – „Интендантско обслужване” ЕАД

20.12.2011 г.

за 1 г.

 

Общо І + ІІ + ІІІ + ІV тримесечие = 24 бр. О/БКТД

 

През 2011 г. министърът на труда и социалната политика след отправено общо искане от страните със заповед разпростря действието на още два О/БКТД във всички предприятия от съответния сектор. Това бяха новоподписаният браншов КТД в пивопроизводство, с което секторът стана първият в страната, който има два разпрострени договора и отрасловият КТД за проучване, добив и преработка на минерални суровини.

Ако към тях прибавим и разпрострените за първи път в страната през 2010 г. четири браншови КТД, то общият им брой нарасна на шест. За съжаление, през м. март2011 г. след обжалване от „Дървообработване ВТ” АД, гр. В. Търново, поради нарушени административни процедури се стигна до отмяна по съдебен ред от Върховния административен съд на разпростирането на Браншовия колективен договор за дървообработваща и мебелна промишленост и така от постигнатите по-добри договорености в него, на практика бяха лишени над 11 800 работници и служители. Но, структурите на КНСБ постепенно набират опит по отношение механизма на действие разпростирането на браншовите договори, чиито обхват вече надхвърля 30 000 души.

През изтеклата година се запази и динамикта на колективното договаряне на ниво предприятие. В областните дирекции „Инспекция по труда” бяха регистрирани общо 1332 КТД, сключени в предприятия от съответната територия и 284 анекса към тях или общо 1616 бр. Това представлява макар и леко - само с 11 бр. - завишение на регистрираните в ИТ колективни договори от предприятие в сравнение с предходанта 2010 г.

              Информация за регистрираните КТД-предприятие и анекси към КТД през 2011 г. по информация, предоставена от ИА „ГИТ” (допълнена с данни от РС - Благоевград и РС - Смолян) е дадена в таблица № 2.

Таблица № 2:

Информация за регистрираните КТД-предприятие и анекси към тях по дирекции „Инспекции по труда” през 2011 г.

 

Дирекция „ИТ”

(отдел)

2011 г.

общо

КТД

анекс

1.

Благоевград

51

46

5

2.

отд. Кюстендил

18

13

5

3.

Бургас

92

92

-

4.

Варна

64

62

2

5.

В. Търново

37

30

7

6.

Враца

66

50

16

7.

Габрово

53

43

10

8.

отд. Силистра

34

23

11

9.

Добрич

131

108

23

10.

 Хасково

44

42

2

11.

Кърджали

32

26

6

12.

Ловеч

55

50

5

13.

отд. Видин

31

25

6

14.

Монтана

46

41

5

15.

Пазарджик

62

50

12

16

Плевен

35

28

7

17.

Пловдив

142

107

35

18.

отд. Смолян

21

21

-

19.

Русе

70

63

7

20.

Сливен

34

29

5

21.

отд. Ямбол

24

22

2

22.

София

169

129

40

23.

отд. Перник

19

15

4

24.

София област

66

63

3

25.

Стара Загора

121

75

46

26.

отд. Разград

21

14

7

27.

Търговище

17

14

3

28.

Шумен

61

51

10

29.

ТСППО

 

 

 

Всичко:

1616

1332

284

В териториален разрез на първите три места с най-много регистрирани КТД са областните дирекции в София, Добрич и Пловдив – в тях през годината са регистрирани над 27 % от общия брой КТД. Най-голям ръст на регистрираните КТД бележи ИТ в гр. Добрич, където е отбелязано двойно увеличение спрямо 2010 г. – от 52 броят им нараства на 108. В замяна на това, ИТ в гр. Стара Загора, поради намаление с една четвърт на регистрираните КТД (от 101 бр. на 75 бр.),  губи третата си позиция, която заема през 2010 г.

Цифрите за колективното договаряне през 2011 г. показват, че ако то се прилага активно, може да бъде работещ инструмент, който да разглежда кризата като реална възможност и импулс за по-достоен труд.

Емилия Маркова

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.