Аналитични материали

Ефективност на социалния диалог и степен на приложение на директива 2002/14/ЕС в РБ

Информиране,  консултиране и участие в управлението на компаниите
/Резюме на доклада/


На европейско ниво  правото на информиране и  консултиране  е издигнато на фундаментално ниво. Четири директиви  на ЕС  имат за цел да направят  работниците и служителите,  граждани на Европа  на работното им място чрез информиране , консултиране и участие в управлението на предприятията. По този повод ФНСМ – КНСБ проведе анкетно проучване,  в периода 2009 – 2010г., за това как   Директива 2002/14/ЕС е  транспонирана в българското законодателство и приложението й  в  предприятията .Анкетирани бяха  15% от  фирмите в  добивната индустрия.Обхванати  бяха    малки  и  големи предприятията , със синдикални  и без синдикални организации. В анкетата беше включена и Българската минно-геоложка камара (БМГК).


Резултатите от  направеното  анкетно проучване бяха използвани , като основа  за  изготвянето на  доклад от г-н Пенчо Токмакчиев – Председател на ФНСМ-КНСБ., който в резюмиран вариант ще представим.

1. Директиви на ЕС свързани с информиране и консултиране, и участие в управлението на компаниите :
-  2002/14/ЕС
- 94/45/ЕС
- 2001/86/ЕС
- 2003/72/ЕС

Директивите са транспонирани в  българското законодателство, като първата е въведена чрез  изменение  и допълнение на КТ, а за останалите чрез нов закон за информирането и консултирането на работници и служители в многонационални предприятия, групи от предприятия и европейски дружества.

Обект на разработката е изпълнението на изискванията на Директиви 2002/14/ЕС и 94/45/ЕС

2. Създаване на системи за информиране и консултиране в бранш добивна индустрия

2.1 Законодателство

Директива  2002/14/ЕС е транспонирана в българското законодателство чрез изменение и допълнение в КТ , който влиза в сила от 1 юли 2006г.

2.2 Състояние на прилагането на законодателството по информиране и консултиране в минната индустрия на България

Няма обобщени данни за състоянието на прилагането на Директива 2002/14/ЕС и нейното прилагане в нашето законодателство на национално ниво. Информацията се базира на ФНСМ-КНСБ и още няколко федерации основни членове на КНСБ.

В минния бранш има две национално представени  федерации  признати от държавата.Това са Федерацията на Независимите Синдикати на Миньорите – КНСБ и СМФ”Подкрепа”.

В  ОКТД и КТД по предприятия от нашият бранш е заложено  дейността по информирането и консултирането да се извършва от Синдикалните  съвети(СС) и Синдикалните комитети(СК).
Условията са заложени в ОКТД в чл.54, 54а,55 и 56.

Ръководствата на ФНСМ-КНСБ и Централата на КНСБ, имайки предвид голямото значение на Директива  2002/14/ЕС заложиха в програмите си  редица семинарни обучения, заседания и теми на централно,регионално и браншово ниво.
През 2009г. и 2010г. са проведени анкетни проучвания, от които могат да се направят следните препоръки и изводи:

ПРЕПОРЪКИ

- работодателите и техните организации смятат, че тези промени дават възможност за обогатяване правата а обучение, квалификация и  съпричастност към бъдещето на фирмата
- ФНСМ – КНСБ, както и целият синдикален актив възприемат положително създаващите се възможности пред служителите и работниците за информиране и консултиране. Според ФНСМ – КНСБ информирането и консултирането е начин за разширяване на социалният диалог, подобряване правата на работниците и служителите в управлението на  производството и фирмата.

ИЗВОДИ

- въпреки, че българското законодателство, отговаря на европейските стандарти по информиране и консултиране ,, приложението му засега е твърде ограничено , като обхват осибено в момента на дълбока криза. Необходимо е доусъвършенстване на  нормативната база.
- не са обхванати малките фирми
- на национално и браншово ниво е необходимо да се проведе  нова информационна кампания за запознаване на наемните работници с тези нови права.
- основно процесите на информиране и консултиране се осъществяват от и чрез синдикалните организации.
- проблемни са предприятията без синдикат
- представителите на работниците и служителите чрез синдикатите да имат право да изискват от работодателя да им предоставя  необходимата информация във срок
- комисиите за информиране и консултиране да имат право  на достъп до всички работни места в предприятието, както и да участват в обучения
- необходимите условия по дейността им да се уреждат чрез споразумение с работо дателя или с КТД
-  от проведената анкета става ясно , че като цяло оценката от ролята на процесите за информиране и консултиране в условията на криз се приемат положително от изследваните
- много важна роля за добивният бранш има информирането и консултирането. Те спомагат успешното провеждане на редица преговори.
- ограничено е в обхвата си прилагането на българското законодателство по отношение на информирането и консултирането
- необходимо е нормативно да се реши въпроса за защита на правата на членовете на Комисията за информиране и консултиране


Изготвил: Александър Иванов
Експерт от мрежата по КТД към ФНСМ – КНСБ

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.