Аналитични материали

Второ национално представително изследване "Индекс на трудовия климат (ИТК) в България - 2011"

Основната цел на изследователския проект е да се направи анализ на субективните оценки на трудово заетите в България по отношение на някои важни характеристики на трудовия климат у нас. По-конкретно се търси оценка за характера, интензивността и условията на труд, работното време и възможностите за съвместяване на трудовия и семейния живот, работната заплата, отношенията на наемане и освобождаване, сигурността на работното място, предизвикателствата на новите технологии, обучението и възможностите за кариерно развитие, социално-псохологическия климат, стила на управление и взаимоотношенията в колектива.

Обобщените резултати са база не само за изработването на моментна снимка на „трудовия климат”, но и предпоставка за неговото подобряване и усъвършенстване - в интерес на наемния труд и мениджмънта на всяка една фирма или организация.

Пълен текст на изследването (PDF)

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.