Аналитични материали

Производителност на труда, заплащане-работни места

1. Нарастващата роля на производителността на труда във високо конкурентната среда - европейската практика на колективно договаряне
България, ако иска да навлиза в европейските и глобалните пазари, трябва да отговори на изискванията за ефективност и качество на производството и за развитие на човешките ресурси. Един от ключовите фактори за това е повишаването на производителността на труда.


В колективното договаряне по заплатите в Европа се наблюдават няколко тенденции:

 

  • Децентрализация на договарянето към равнище предприятие, както и разширяване на проблема за заплатите при преговорите. От преговори по заплатите в строгия смисъл на думата все повече се преминава към преговори, включващи и различни форми на доходи на работниците, като участие в печалбата и премии. Заедно с това налице са и редица форми на “обмяна” при преговорите по заплатите срещу другите аспекти на организация на труда (например, намаляване на работното време в замяна на умерени заплати);
  • Преговорите по заплатите стават все “по-институционализирани”, като се създават различни органи на трипартитна или друга основа.
  • В дългосрочен план политиката на ЕКП предвижда все по-тясно обвързване на преговорите за заплатите с повишаването на производителността на труда в обединена Европа.

 

Изтегли целия документ като PDF

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.