Аналитични материали

Колективното договаряне в публичния сектор

Тенденции в ЕС
В редица страни от Европейския съюз административните реформи се извършват единствено от съображения за строга бюджетна дисциплина, без да се отчитат въпросите за качественото обслужване на гражданите и за условията на труд и заплащането на служителите в публичния сектор.

Господстващият понастоящем ултралиберализъм в ЕС води до разграждането на обществените услуги, които имат ключово значение за социалното и териториално сближаване, до въвеждането на пазарни принципи в такива сектори като здравеопазването и образованието, до ограничаване на основните права на потребителите и на служителите в публичния сектор, до свиване на бюджетните разходи и ръста на заплатите поради условията, наложени на държавите-членки от Пакта за стабилност и растеж.
Навсякъде се чува един и същ лайтмотив – “по-малко държава, по-малко, но по-добре платени служители”. Но повишенията на заплатите, общественото признание и професионалната оценка на служителите в публичния сектор се бавят, а с всяка година се увеличават съкращенията на персонала в бюджетната сфера.


Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.