Аналитични материали

Колективният трудов договор – мотивиращ фактор за синдикално членство

 

За КНСБ като най-голяма неправителствена организация в демократично променящото се общество и най-голяма национално представителна организация на работниците и служителите от първостепенна важност са процесите на:
- набиране на нови работници и служители, които да членуват в синдиката;
- задържане на членския състав на организацията;
- включване и активно участие на синдикалните членове в синдикалния живот.

Основните характеристики на колективния трудов договор, които го определят като:

  • фундаментално право, т.е. част от системата на всеобщите човешки права /права на организиране, на стачка и на колективно договаряне/ и механизмите на демокрацията;
  • източник на подобрени, по-високи в сравнение със заложените в трудовото и социално законодателство норми и стандарти;
  • възможност за допълнителни права и за периодично подобряване на нормите;
  • механизъм за информиране, консултиране и представителство на интереси;
  • средство за преразпределение на власт и източник на власт;

 

показват, че колективните преговори са плод на тежък труд и битка, и няма друг начин тази битка с работодателите да се води и да се извоюват положителни резултати, освен чрез синдикално сдружаване, т.е. чрез синдикалната организация. Позоваването и по-пълното отчитане в КТД на основни жизнени дейности, които мотивират човешкото поведение, като сигурност, икономическо благосъстояние, чувство за принадлежност, развитие и т.н. обективно увеличават шансовете за нарастване на синдикалните редици.

Дистанцията на изминалите сто години от началото на организирано работническо движение в страната, в което исторически се вплита още един сто годишен юбилей - от подписването на първия колективен трудов договор в България /15 февруари 1905 год./ поставя пред синдикалните дейци на всички равнища актуалния въпрос:

Колективното договаряне като основен инструмент за защита на законовите трудови и социални права на хората на наемния труд – как, с какви доводи и основания изгражда привлекателен образа на синдиката, с кои факти и решения то подтиква и мотивира към синдикално членство?

А. КАКВО Е ДОГОВОРЕНО В КТД?

Договорените клаузи в КТД на предприятието, сектора или общината подобряват и издигат имиджа на синдиката и по този начин подбуждат и тласкат работниците и служителите към членство в синдикална организация.

Активните процеси на приватизация и преструктуриране в последните 15 години на преход към пазарна икономика, доведоха до съкращаването на над 1.3 млн. работници и специалисти във всички сфери и дейности. В този период синдикатите именно чрез КТД се бореха аргументирано и успяваха най-оптимално на отраслово/браншово ниво и на ниво предприятие да обвързват перспективите на развитие с програми за заетост, да договарят минимални и/или стартови РЗ и стимулиращи схеми за допълнително възнаграждение. На масата на преговорите се търси подобряване на условията на труд и параметрите на работната среда, по-успешно се договарят клаузи относно работно време и отпуски, социално осигуряване и застраховане. Запазва се традицията за споразумяване в сферата на социално-битовото и културно обслужване и социалното подпомагане. Пробива си път договаряне на клаузи за участие на работнически представители в органите за управление. В КТД страните признават добронамереността в отношенията си и мирните средства за решаване на конфликти и спорове, като утвърждават процедури на преговори, посредничество и арбитраж като път за решаването им.

Б. КОИ СА НОВОСТИТЕ, КОИТО МИ ДАВА КТД?

Изтегли PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.