Аналитични материали

Анализ на новия БКТД в Целулозно-хартиената промишленост

В сектор целулозно-хартиена промишленост Браншовата камара на работодателите и браншовите синдикални организации – ФСОГСДП (КНСБ) и ФЛП (КТ”Подкрепа”) - обединени от общата воля за преодоляване на негативните последствия от финансовата и икономическа криза и с цел открояване на собствен принос във възстановяване на развитието, подобряване на конкурентноспособността и постигането на по-високо ниво на трудова заетост, подновиха действието на Браншовия колективен трудов договор (БКТД), който ще действа до 31.03.2012 г. Има ли отчетлив напредък в постигнатите от страните договорености? Този въпрос звучи все по-актуално, като се имат пред вид приоритетните в момента търговия с емисии на парникови газове и търсенето на възможни алтернативни източници за производство на еленергия, които гравитират към сектора (напр.: от биомаса).

Прочети още: Анализ на новия БКТД в Целулозно-хартиената промишленост

Колективният трудов договор – мотивиращ фактор за синдикално членство

 

За КНСБ като най-голяма неправителствена организация в демократично променящото се общество и най-голяма национално представителна организация на работниците и служителите от първостепенна важност са процесите на:
- набиране на нови работници и служители, които да членуват в синдиката;
- задържане на членския състав на организацията;
- включване и активно участие на синдикалните членове в синдикалния живот.

Прочети още: Колективният трудов договор – мотивиращ фактор за синдикално членство

Колективното договаряне в публичния сектор

Тенденции в ЕС
В редица страни от Европейския съюз административните реформи се извършват единствено от съображения за строга бюджетна дисциплина, без да се отчитат въпросите за качественото обслужване на гражданите и за условията на труд и заплащането на служителите в публичния сектор.

Прочети още: Колективното договаряне в публичния сектор

Производителност на труда, заплащане-работни места

1. Нарастващата роля на производителността на труда във високо конкурентната среда - европейската практика на колективно договаряне
България, ако иска да навлиза в европейските и глобалните пазари, трябва да отговори на изискванията за ефективност и качество на производството и за развитие на човешките ресурси. Един от ключовите фактори за това е повишаването на производителността на труда.

Прочети още: Производителност на труда, заплащане-работни места

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.