Аналитични материали

Заключителна конференция и представяне на мултимедиен инструмент за оценка на ключови умения за пазара на труда

 

На 28 и 29 юни в гр. Вадуц, Кралство Лихтенщайн, се проведе заключителна конференция по международен проект „AWICO - Инструменти за оценяване на по-широки компетентности от Европейската квалификационна рамка”, в който партньор е Колежът за работническо обучение на КНСБ.

Прочети още: Заключителна конференция и представяне на мултимедиен инструмент за оценка на ключови умения за...

Колективното трудово договаряне през 2010 год.

Въпреки трудностите, породени от продължаващата финансово икономическа криза, позитивен е факта, че през 2010 год. се запазва равнището на регистрираните в ИА „ГИТ” и нейни областни поделения колективни трудови договори, чиито срок е изтекъл. За първи път през тази година министърът на труда и социалната политика упражни предоставеното му от закона право и след отправено общо искане от подписалите договорите страни, разпростря действието на четири браншови КТД във всички предприятия от съответните сектори.

Прочети още: Колективното трудово договаряне през 2010 год.

Първо национално представително изследване "Индекс на трудовия климат (ИТК) в България - 2010"

ОБЩИ ИЗВОДИ
1. Кризата е важен фактор, имащ пряко и косвено влияние върху оценката на трудовия климат. Сигурността на работата е от приоритетно значение за наемния работник, защото в настоящата икономическа ситуация песимизмът е доминиращ както по отношение на възможностите да си намери по-добра работа, така и да подобри жизнения си стандарт. Аналогична е ситуацията и при самонаетите, където вероятността за разширяване на дребния им бизнес и за назначаване на работници е много малка – около 4-5%.

Прочети още: Първо национално представително изследване "Индекс на трудовия климат (ИТК) в България - 2010"

Анализ на състоянието на социалния диалог и колективното договаряне на отраслово и браншово ниво – м. 10.2010 г.

В условията на криза актуалният поглед на състоянието на икономиката и бизнес-средата е пряко обвързан с проблемите на социалния диалог и колективните преговори по най-важни трудови и осигурителни въпроси на заетите на браншово равнище - затова проблемите и възможностите за развитие на партньорството и колективното договаряне стоят в дневния ред на работодатели и синдикати както от реалния, така и от публичния сектори. Тези процеси кореспондират с качеството на трудовата реализация на работната сила у нас в светлината на индикаторите на Стратегията за развитие на Европа 2020 и българските действия в тази посока, в т.ч. националната „пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда.

Прочети още: Анализ на състоянието на социалния диалог и колективното договаряне на отраслово и браншово ниво...

Анализ на новият БКТД в трикотажната промишленост

Поредният пети цикъл от браншови преговори в сферата на трикотажната промишленост приключи успешно и представителите на работодателите и синдикатите: 

- Стоян Колев – председател на Българския браншови съюз,

- Георги Станков – председател на ФНСОЛП към КНСБ,

- К. Пейков -  председател на ФЛП на КТ „Подкрепа”

подписаха новия браншов колективен трудов договор (БКТД) за периода 2010-2012 г., който трябва да съдейства за извеждане на сектора от икономическата криза, за неговото развитие и  растеж. Страните са убедени, че постигнатите договорености в голяма степен са стабилизираща антикризисна мярка и създават повече сигурност у заетите в бранша лица.

Прочети още: Анализ на новият БКТД  в трикотажната промишленост 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.