Договори и Споразумения

MОТ: Национален преглед за България по Глобалния пакт за работни места

През март 2011 г. МОТ публикува Национален преглед за България по Глобалния пакт за работни места, чиято цел е да подпомогне правителството, синдикатите и работодателските организации да формулират взаимно приемливи национални политики за излизане от кризата, тъй като България е една от страните, изразили желание да прилагат Глобалния пакт за работни места.

Прочети още: MОТ: Национален преглед за България по Глобалния пакт за работни места

Нова публикация на Европейската комисия „Индустриалните отношения в Европа 2010”

Резюме на доклада
В началото на март 2011г. Еврейската комисия публикува доклада си „Индустриалните отношения в Европа 2010”, който беше представен на конференция на 17-18 март. Това е шестият пореден доклад, който Комисията издава всеки две години. 

Прочети още: Нова публикация на Европейската комисия „Индустриалните отношения в Европа 2010”

Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални компании от хранително-вкусовата промишленост

Представители на синдикатите от хранително-вкусовата промишленост на Испания, Полша, Литва и България ще обменят опит относно действията за защита правата на работещите при закриване, преместване и съкращаване на производството на транснационални компании /ТНК/. Това е темата на международна публична двудневна конференция, организирана от Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ с председател Славчо Петров. Конференцията ще се проведе от 9 до 10.09.2010 г. в гр. София, хотел „Дедеман” („Принцес”) в зала „Европа” 1. Официалното откриване на конференцията е на 9. септември в 9.00 ч.

Прочети още: Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални...

Рамково споразумение за насилието и тормоза на работното място

Взаимното зачитане на достойнството на другите на всички нива на работното място е една от основните характеристики за успешна организация. Затова насилието и тормозът са неприемливи. BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP и ЕКП (и Комитетът за връзка EUROCADRES/ЕКП) ги осъждат във всичките им форми. Те смятат, че е в общ интерес на работодателите и на работниците да се борят с тях, тъй като те могат да доведат до сериозни икономически и социални последици.

Изтегли PDF

 

Автономното рамково споразумение за работа от разстояние

Начало на преговорите: октомври 2001 г.
Постигане на Споразумение: май 2002 г.
Официално подписване: 16 юли 2002 г.
Първото Автономно рамково споразумение за осъществяване от социалните партньори на национално равнище

Определение (член 2)
Форма на организация на труд
Използване на информационни технологии
Трудов договор / трудови отношения
Извършва се регулярно
Извън офиса, но може да се извършва и в офисите на работодателя

Изтегли PDF

Рамково споразумение за стреса на работното място

Стресът на работното място е идентифициран като проблем на международно, европейско и национално ниво от страна и на работниците, и на работодателите.
След като са идентифицирали нуждата от специфични съвместни действия по този въпрос и изпреварвайки консултирането от страна на Комисията по стреса, Европейските социални партньори включват този проблем в работната програма по социален диалог за 2003 – 2005 г.

Изтегли PDF

 

Кои са социалните партньори на европейско равнище?

Шест типа организации участват в междуотрасловия социален диалог, включително организации представляващи профсъюзи, работодатели в частния сектор, работодатели в обществения сектор, малки и средни предприятия, професионален и ръководен (мениджърски) състав (виж гърба на брошурата за списъка с организации и техните уебстраници). Повече от 70 Европейски организации от различни сектори на икономиката вземат участие в секторния социален диалог. За да бъде една организация призната за партньор в Европейския социален диалог, тя трябва да е организирана на ниво ЕС и да е в състояние да взема участие в консултации и преговори за сключване на споразумения. Организациите трябва да са колкото е възможно по-представителни, тоест да представляват по възможност всички страни от ЕС, или поне по-голяма част от тях, а техните отделни членове трябва да са представителни социални партньори в съответните държави.

Изтегли PDF

{jcomments on}

Бармен почуял отсутствие живого интереса.

Всюду "Гта вай сити скачать на псп"крупным планом красовалось это улыбающееся лицо.

В той записке, которую ты мне оставил, "Скачать эмулятор бесплатно sony playstation"говорилось, что у тебя возникла одна странная идея и ты хочешь ее проверить.

Меня наняли "Заявление о выдачи паспорта нового поколения скачать"только как телохранителя, но будь по-иному, я вам бы все "Скачать игру баскетбол через торрент"равно ничего не сказал.

Чтобы поймать их, потребуется немало усилий, ответил я.

Я задержался с "Justin timberlake скачать песни"полицейским Оутсом.

Рамка за действие за равенство между половете

Правна основа на равното третиране на мъжете и жените

Европейски съюз
Член 141(1) от Договора на ЕС регламентира равното заплащане на мъжете и жените за еднакъв труд и работа с еднаква стойност
Директива на Съвета 76/207/ЕИО е основата на законодател-ството и политиките на ЕС в тази област. Директивата за равното третиране се отнася за „условията за достъп до заетост, професионално ориентиране и обучение, заетост и условия на труд, включително уволнения и членство в работнически и работодателски организации.
Директивата на Съвета 2006/54/EC е преработена директива, която обобщава предишни директиви и законодателни практики за равното третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта

Изтегли PDF

 

Обясняване на Европейския социален диалог

1. Въведение
2. Разпоредби на Договора
3. Социален диалог на ниво ЕС
- Актьори
- История
- Структура
- Резултати
- Работни програми на Европейските социални партньори
4. Тристранно сътрудничество

Изтегли PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.