Договори и Споразумения

ОТРАСЪЛ "МЕТАЛОИНДУСТРИЯТА"

 

Глава първа

СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ

Чл.1. Отрасловият колективен трудов договор /ОКТД/ за търговските дружества от машиностроителни и металообработващи дейности, наричани по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВА - се сключи между Българска браншова камара "Машиностроене"- за краткост РАБОТОДАТЕЛ ,от една страна и от друга страна Национална синдикална федерация "Метал-Електро" към КНСБ и Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците "Подкрепа" - за краткост СИНДИКАТИ.

Прочети още: ОТРАСЪЛ "МЕТАЛОИНДУСТРИЯТА"

БРАНШ "ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ"

Днес, 29.09. 2010 г., на основание чл. 51 и чл. 51 б от Кодекса на труда, се сключи Браншовият колективен трудов договор /БКТД/ на заетите в дружествата от  дървообработващата и  мебелната промишленост между Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, за краткост РАБОТОДАТЕЛ, представлявана от инж. КАЛИН СИМЕОНОВ – председател, от една страна и представителните синдикални браншови организации на национално равнище: Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост /ФСОГСДП/ към КНСБ, представлявана от инж. ПЕТЪР АБРАШЕВ – председател и Федерация Лека промишленост на КТ “Подкрепа” /ФЛП - “Подкрепа”/, представлявана от КИРИЛ ПЕЙКОВ - председател, за краткост СИНДИКАТИ, от друга страна.

Прочети още: БРАНШ "ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ"

БРАНШ "ГОРСКО СТОПАНСТВО"

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛ “ГОРСКО СТОПАНСТВО” ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ
НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО” НА КТ “ПОДКРЕПА”

 

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
НА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛ “ГОРСКО СТОПАНСТВО”
ПРЕЗ 2011 ГОДИНА


София, 2011 година

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР № 195/16.12.2010 г.

Днес, 16.12.2010 г., Изпълнителна агенция по горите, представлявана от инж. Бисер Дачев - изпълнителен директор на ИАГ от една страна и представителните синдикални браншови организации на национално равнище - Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ, Национална Федерация “Земеделие и горско стопанство” на КТ “ПОДКРЕПА” представлявани от инж. ПЕТЪР АБРАШЕВ - председател на ФСОГСДП към КНСБ и АНЕЛИЯ НАЧЕВА - председател на НФЗГС на КТ “ПОДКРЕПА”, в качеството си на равнопоставени страни, на основание утвърдените с Кодекса на труда принципи и условия за колективното трудово договаряне, актове и решения на Министерския съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество, сключиха настоящия Браншов колективен трудов договор за 2011 година.
Изпълнителна агенция по горите признава ФСОГСДП към КНСБ и НФЗГС на КТ ”ПОДКРЕПА”, както и легитимните им синдикални структури и правото на ръководствата им да представляват работниците и служителите в този бранш, да преговарят от тяхно име и да подписват договори и споразумения съгласно утвърдените принципи на колективното договаряне.

Прочети още: БРАНШ "ГОРСКО СТОПАНСТВО"

БРАНШ "ТЕКСТИЛ"

I. СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.1. Браншовият колективен договор за работниците и служителите от бранш "Текстил" се сключи въз основа на чл.51/б/ от КТ, между Браншов съюз на производителите на текстил /БСПТ/и Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост - КНСБ /ФНСОЛП/,Федерация Лека Промишленост на КТ "Подкрепа" /ФЛП на КТ "Подкрепа"/.

Чл.2. ФНСОЛП КНСБ и ФЛП на КТ "Подкрепа" представляват и защитават интересите на своите членове на синдикалните организации в дружествата от бранша.

Чл.З. Браншовия съюз, като страна по БКТД представлява работодателите и стопанските интереси на дружествата от бранша.

Чл.4 /1/ Страните признават легитимността си при водене на преговорите и подписването на настоящия БКТД, както и правото на своите членове да подписват КТД в дружествата от бранша.

/2/ Страните удостоверяват легитимността си, съгласно изискванията на чл.36 и чл.49 от КТ, с писмен документ при започване на преговорите.

Прочети още: БРАНШ "ТЕКСТИЛ"

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.