Европейски опит

Синдикатите на финландската хранителна промишленост постигнаха споразумение в последната минута

 

Стачката на работещите в хранителната промишленост, която трябваше да започне в понеделник полунощ, беше предотвратена буквално в последният момент. Синдикатите на работниците и работодателите приеха предложението на медиатора Еса Лонка, която е държавния посредник по трудови въпроси.

Прочети още: Синдикатите на финландската хранителна промишленост постигнаха споразумение в последната минута

Въздействие на решенията на Съда на Европейските общности по отношение на колективното трудово договаряне и командироването на работниците

На 02.06.2010г. от 11 часа в  Европейския парламент ще се проведе изслушване на тема въздействие на решенията на Съда на Европейските общности (СЕО) по делата Viking- Line, Rüfert, Luxembourg върху колективното трудово договаряне. Социалните партньори и Комисията по заетост и социални въпроси ще отговарят на ред въпроси поставени от политическите групи и ще презентират техните възгледи върху това как точно тези решения са въздействали върху колективното трудово договаряне и командироването на работниците от 2008г. насам.

Прочети още: Въздействие на решенията на Съда на Европейските общности по отношение на колективното трудово...

Отговорите на кризата на фирмено равнище: могат ли да се запазят работните места, като се работи по-малко?

(Vera Glassner and Béla Galgóczi Plant-level responses to the crisis: can jobs be saved by working less? ETUI Policy Brief, Issue 1/2009, European Economic and Employment Policy)

Връзка: http://www.etui.org/research/Media/Files/EEEPB/2009/1-2009
Превод: Н. Даскалова

Влияние върху политиката
Законодателно установените инструменти на пазара на труда, насочени към подкрепа на намаленото работно време в компаниите, засегнати от кризата, често взаимодействайки си с колективното договаряне, доказаха, че са ефективен инструмент за смекчаване на влиянието на кризата върху заетостта в редица европейски страни. Този успех, обаче подчертава уязвимостта на работниците в други страни, в частност в новите страни-членки, в които няма подобни решения. Синдикатите имат сериозни основания да настояват за използване и разширяване на тези инструменти. Все пак схемите за работа на намалено работно време могат да дадат само временно решение и трябва да бъдат допълнени по два основни начина. Първо, работниците на нетипични договори също трябва да бъдат включени и второ, този инструмент трябва да придобие по-голяма ориентация към бъдещето чрез включване на възможности за обучение.

Изтеглете целият документ като PDF

Минималните заплати в Европа: нови дебати в контекста на икономическата криза

Влияние върху политиката

Минималната работна заплата (МРЗ) е стандартен и общоприет инструмент за регулиране на пазара на труда в повечето европейски страни. От началото на новото хилядолетие реалната стойност на МРЗ значително нарасна, действайки в много случаи като импулс за общото развитие на заплатите.

Прочети още: Минималните заплати в Европа: нови дебати в контекста на икономическата криза

Повече защита за работниците и предпазване от протекционизъм

По т. 11 от Дневния ред:

Въведение
1. По повод разширяването от 1 май 2004 г., 12 от 15 страни членки въведоха преходни мерки. Като отговор на това някои от новите страни членки приложиха реципрочни мерки. Преди 1 май 2009 г. Съветът на министрите трябва да преразгледа функционирането на преходните клаузи на базата на доклад на Комисията. Този доклад беше публикуван през ноември 2008 г.
Междувременно ситуацията значително се промени. България и Румъния влязоха в ЕС с отделни графици за възможни преходни мерки. Освен това светът е обхванат от финансова и икономическа криза в безпрецедентен мащаб, която няма да остави незасегнат ЕС и неговия разширяващ се вътрешен пазар. С тази резолюция ЕКП иска да допринесе за дебата по следващите стъпки, които да се предприемат.
2. Тази резолюция се основава на предишни позиции заемани по въпроса – резолюцията от 2005 г.: „Към свободно движение на работници в един разширен Европейски съюз” и тази от 2008 г.: „Отговорът на ЕКП на решението на Европейския съд по делата Вайкинг и Лавал”.
3. ЕКП би искала да подчертае, че консултацията на социалните партньори на всички съответни нива по функционирането и бъдещето на свободното движение и преходните мерки е задължителна. ЕКП призовава Комисията още веднъж да предаде това послание на страните членки.

Прочети още: Повече защита за работниците и предпазване от протекционизъм

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.