Европейски опит

Отговорите на кризата на фирмено равнище: могат ли да се запазят работните места, като се работи по-малко?

(Vera Glassner and Béla Galgóczi Plant-level responses to the crisis: can jobs be saved by working less? ETUI Policy Brief, Issue 1/2009, European Economic and Employment Policy)

Връзка: http://www.etui.org/research/Media/Files/EEEPB/2009/1-2009
Превод: Н. Даскалова

Влияние върху политиката
Законодателно установените инструменти на пазара на труда, насочени към подкрепа на намаленото работно време в компаниите, засегнати от кризата, често взаимодействайки си с колективното договаряне, доказаха, че са ефективен инструмент за смекчаване на влиянието на кризата върху заетостта в редица европейски страни. Този успех, обаче подчертава уязвимостта на работниците в други страни, в частност в новите страни-членки, в които няма подобни решения. Синдикатите имат сериозни основания да настояват за използване и разширяване на тези инструменти. Все пак схемите за работа на намалено работно време могат да дадат само временно решение и трябва да бъдат допълнени по два основни начина. Първо, работниците на нетипични договори също трябва да бъдат включени и второ, този инструмент трябва да придобие по-голяма ориентация към бъдещето чрез включване на възможности за обучение.

Изтеглете целият документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.