Европейски опит

Въздействие на решенията на Съда на Европейските общности по отношение на колективното трудово договаряне и командироването на работниците

На 02.06.2010г. от 11 часа в  Европейския парламент ще се проведе изслушване на тема въздействие на решенията на Съда на Европейските общности (СЕО) по делата Viking- Line, Rüfert, Luxembourg върху колективното трудово договаряне. Социалните партньори и Комисията по заетост и социални въпроси ще отговарят на ред въпроси поставени от политическите групи и ще презентират техните възгледи върху това как точно тези решения са въздействали върху колективното трудово договаряне и командироването на работниците от 2008г. насам.

Тези дела илюстрират колизията между фундаментални трудови права и разпоредбите за свободно движение на хора в единния пазар. Основният проблем, който се повдига е съотношението, балансът между икономическите и социални цели на Европейския съюз, въздействието върху бъдещата ориентация на ЕС в тези насоки.

Случаят “Viking” [1] е поставен от Апелативния съд, Англия и Уелс, пред Съда на Европейските общности през ноември 2005.

Случаят е от основно значение за синдикатите и техните членове в рамките на Европейския съюз. От Съда на Европейските общности е поискано да определи връзката между правилата за свободно движение, защитени в ДЕО, и основните права на работниците на колективни действия, в това число индустриални действия и стачки.

Всички държави-членки, Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Комисията са представили становища пред Съда. Случаят Viking повдига подобни въпроси на правото на ЕО както случая Laval (Vaxholm).

Обстоятелства в случая: Viking Line е финландска компания за пътнически превози. Тя притежава и управлява ферибот, “Rosella”, под финландски флаг и с преобладаващ финландски екипаж, който се е възползвал от колективно споразумение, договорено от Съюза на финландските моряци. Съдебното производство започва, когато Viking решава, че би било по-добре, ако “Rosella” е регистрирана като естонски кораб с екипаж, попадащ под естонска юрисдикция, което обуславя по-ниско заплащане.

Резултат: След решението на СЕО на 11 декември 2007 г., Европейската конфедерация на профсъюзите приветства ясното признание на правото на колективно действие, гарантирано от международното и общностно право. Въпреки това, решението не може да защити в достатъчна степен правото на организирания труд в условията на  модерна транснационална и все по-глобална икономика.

Европейската конфедерация на профсъюзите приветства факта, че в решението на случая Viking, Съдът на Европейските общности потвърждава, че правото на колективни действия е основно право, признато от международното и общностното право. Като такова, то може да обоснове ограничения на основните свободи на установяване, гарантирани от Договора за ЕС, по-специално за защита на работниците и техните условия на труд. Въпреки това, Съдът на Европейските общности в същото време тълкува  ограничително обхвата на такава обосновка по начин, който може да представлява пречка за упражняване на правото на колективно действие, особено в трансграничните случаи.

Съдът на Европейските общности потвърди изрично, че ЕС не цели единствено общ вътрешен пазар и премахването на пречките пред свободното движение на бизнеса и труда, но е и общност с политика в социалната сфера, както и че свободата на пазара трябва да бъде балансирана от целите на социалната политика, като например подобряване условията на живот и условията на труд и социалния диалог.

Решенията на Съда на Европейските общности по делото Viking-Line (C-438/05) и по делото Laval или Vaxholm (C-341/05) от 18 декември 2007 г. потвърдиха, че профсъюзите ще могат да предприемат действия за защита на работниците срещу евентуален „социален дъмпинг“, при условие че това се прави в съответствие с действащото право на Общността и по-специално в рамките на Директива 96/71/ЕО за командироването на работници. Ето защо и от двете решения по делата Viking Line и Laval следва, че профсъюзите ще могат и занапред да предприемат общи действия с цел защитата на работниците, при условие че тези действия са:

1/оправдани от справедлива цел, съвместима с Договора,
2/ уместни за постигането на тази цел и
3/ съразмерни за постигането.

Това решение ясно дава закрила на съюзна дейност на местно и национално ниво при оспорване на свободата на установяване на дружеството. Въпреки това, то не е приложимо за транснационални синдикални права. На националните съдилища е предоставена изцяло преценката дали те са пропорционални и обосновани. "Насоките", дадени от Съда на Европейските общности за това как да се справят стези проблеми са доста общи и могат да доведат до проблеми при прилагането им в цяла Европа при условията на индустриални отношения от различни системи.

Решението на случая Dirk Rüffert [2] също има важни последици за синдикатите. Той се съсредоточава върху правото на публичните власти при възлагането на договори за работа, да поставят условия тръжните фирми да се ангажират с изплащането на заплати, които са в съответствие с проценти, договорени чрез колективно договаряне за мястото, където се извършва работата. СЕО прави преценка и доколко тази сума води до ограничение на свободното предоставяне на услуги по смисъла на член 49 от Договора за ЕО.

Обстоятелства : С фирмата Objekt UND Bauregie GmbH & Co  са осигурени поръчки за строителни работи в Германия, която сключва договори  с полски фирми подизпълнители, с ангажимента, че ще гарантират спазването на процента на заплащане, влязъл в сила чрез колективен трудов договор за мястото на работа. Този договор е оттеглен, когато е установено, че 53ма от командированите работници са били в действителност на заплата 46,57% от приложимата минимална заплата за сектора на строителството. Компанията предприема правни действия като резултат.

Немският апелативен съд прави запитване по делото до СЕО на 18 юли 2006 г., за да се установи дали правилата за обществените поръчки в Долна Саксония са несъвместими със свободата на предоставяне на услуги в ЕС във връзка с разпоредбите на ДЕО и на Директива за командированите работници. Съдът счита, че член 49 от Договора забранява исканията за заплати, "които са най-малко на равнището на заплатите, предвидени на базата на колективен трудов договор, които се отнасят до мястото, където е положен трудът", така че това задължение на обществените поръчки ще предотврати чуждестранните доставчици на услуги да се конкурират на базата на по-ниски заплати.

Резултат: Решението на Съда на ЕО, съобщено на 3 април 2008 г., установи, че ограничението на свободното предоставяне на услуги, произтичащо от задължението за плащане на колективно договорени проценти на заплащане, не е оправдано от  целеното гарантиране на защитата на работниците. Съдът на Европейските общности разглежда по същество разпоредбите на Директива 96/71/ЕО за командироването на работници и отбелязва по-специално, че този акт следва да се разглежда в светлината на член 49 ДЕО , чийто основен стремеж е да доведе до свободното предоставяне на услуги. В това отношение Съдът посочва, че прилагането на минималната заплата, определена с колективен трудов договор,  може да наложи на чуждестранните доставчици на услуги допълнителна икономическа тежест и следователно може да възпрепятства на свободното движение на услуги. Такова ограничение не може да да се обоснове с целта да се гарантира защитата на работниците, тъй като защитата се прилага само за работници, заети в контекста на обществените поръчки с публичен възложител, но не и в контекста на договори с частни лица. Европейската конфедерация на профсъюзите осъжда това решение като създаващо опасност, като открита покана за социален дъмпинг и предупреди, че може да подхрани публично противопоставяне на вътрешния пазар.

Случаят “ Люксембург” [3]

В делото “Комисията срещу Люксембург” също се разглеждат важни аспекти от тълкуването на Директива 96/71/ЕО за командироването на работници. Европейската комисия твърди, че начинът, по който люксембургското законодателство транспонира Директивата нарушава условията и. Поради това Комисията започва правни действия срещу Люксембург за неизпълнение на задълженията на Херцогството по ДЕО. При отсъждане на СЕО срещу  Люксембург, държавата трябва да плати глоба и да предприеме стъпки за изменение в законодателството си.

Съдът на Европейските общности издаде решение по случая на 19 юни 2008 година. Той уважава жалбата на Комисията по всички точки, и смята, че начинът, по който Люксембург е изпълнил Директивата, е пречка за свободното предоставяне на услуги зад граница.

Обстоятелства:

Комисията счита, че националната правна уредба нарушава Директивата в четири
точки. Основен проблем представлява прекалено разширителното тълкуване на разпоредбата касаеща "обществения ред" (член 3.10 от Директивата).
Директивата цели да се създаде набор от задължителни разпоредби, които приемащата държава-членка трябва да гарантира на командирования работник, независимо от иначе приложимото към трудовия договор право (обикновено на правото на държавата по произход). Съгласно член 3.10 от Директивата, държава-членка може да гарантира на работниците, командировани на тяхна територия, ред и условия на заетост, различни от тези, изрично посочени в директивата, ако те представляват разпоредби на обществения ред. Според законодателството на Люксембург, понятието “обществени ред” включва и реда и условията за наемане на работа, включително по-специалните предписания като: изискването за писмен трудов договор или писмен документ, установен в съответствие с Директива 91/533, автоматичната   индексация на възнагражденията на издръжката на живота , регулирането на непълното  работно време и срочната работа , както и по отношение на   колективните трудови договори.

Резултат:

Съдът на Европейските общности уважава жалбата на Комисията по всички точки, и смята, че начинът, по който Люксембург е изпълнил Директивата е пречка за свободното предоставяне на услуги зад граница.Съдът решава, че Великото херцогство Люксембург, не е транспонирало напълно разпоредбата на член 3, параграф 1, първа алинея, буква а) от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, не е изпълнило задълженията си по член 3, параграф 1 от Директива 96/71 във връзка с параграф 10 от този член, както и по членове 49 ЕО и 50 ЕО.

Съдът на Европейските общности и Европейската комисия ограничават възможностите за държавите-членки и социалните партньори  да гарантират правилното функциониране на техните пазари на труда, когато става въпрос за командироване  на работници от чуждестранни доставчици на услуги на тяхна територия. Забелязва се последователно стеснително тълкуване от Съда на ЕО в областта на Директивата за командироването. Този механизъм позволява само на ограничен брой от разпоредбите на приемащата страна да се прилагат. В този случай, Съдът на Европейските общности не признава автономното право на Люксембург да определи кои национални разпоредби за обществения ред са толкова важни, че те следва да се прилагат спрямо национални и чуждестранни доставчици на услуги при равни условия, за противодействие на нелоялната конкуренция относно възнагражденията и условията на труд на работници.

______________________

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:051:0011:0012:BG:PDF 
[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0346:BG:HTML
[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0319:BG:HTML

 

Однако Энн этого не знала, "поезд на ленинград песня скачать на"поэтому села "Новолунье скачать стефани майер"за инструмент, и целительная музыка полилась с кончиков "Чертежи детских кроваток"ее пальцев.

Да уж воняет там не так, как "родная моя родная скачать"в Синанджу.

Замок находится "скачать я люблю тебя до слез александра серова"вдалеке, но я могу разглядеть его.

Сам я "скачать книгу андрей воронин"плохо в них разбираюсь, но слышал, что "мультик губка боб скачать бесплатна"там в притворе.

Повинуясь порыву, он "скачать программы для взлома страниц в контакте"нагнулся и приготовился снять покров "игры скачать призрачный гонщик"с лица деву-шки.

И снова я услышал крик смертельной "тарифные планы велкома"муки, такой скорбный и долгий, словно он вырвался из глубины его души.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.