Европейски опит

Синдикатите на финландската хранителна промишленост постигнаха споразумение в последната минута

 

Стачката на работещите в хранителната промишленост, която трябваше да започне в понеделник полунощ, беше предотвратена буквално в последният момент. Синдикатите на работниците и работодателите приеха предложението на медиатора Еса Лонка, която е държавния посредник по трудови въпроси.

Хейки Ютинен, председател на Федерацията, представляваща работодателите (FTL) във финландската хранително-вкусова индустрия, каза, че новото трудово споразумение ще позволи повече гъвкавост при определяне на работните часове, което би гарантирало свежа храна в магазините всеки ден от седмицата.
Докато представителите на работодателите бяха готови да приемат също и предишните три предложения на медиатора, които обаче бяха отхвърлени от работниците, то Синдикатът на заетите в хранителната промишленост (SEL) едва одобри настоящото предложение със 17 на 16 гласа в негова полза.
Договорено беше повишаване с 1,5 % на работните заплати през първата година и последващ допълнителен и фиксиран индекс.
Работодателите не постигнаха приемане на ключово тяхно искане, а именно 10 часов работен ден и 6 дневна работна седмица.
Новото споразумение ще остане в сила до края на месец март 2014 год.
Обширната стачка в хранителната промишленост засегна значително търговската мрежа, за разлика от ограничените стачни действия през април и началото на май.
В резултат от стремеж към запасяване, купувачите изпразниха рафтовете с хляб в редица магазини.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.