Европейски опит

Договаряне на гъвкаво работно време – Европейският опит и възможности за приложението му в България

1. ПОЛИТИКА НА ЕС ПО ЗАЕТОСТТА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ

2. ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКАТА ПО РАБОТНОТО ВРЕМЕ

3. НАЦИОНАЛНИ РЕГУЛАЦИИ ЗА МАКСИМАЛЕН БРОЙ РАБОТНИ ЧАСОВЕ ПРИ РАБОТА НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

4. НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕПЪЛНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ


5. ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

6. ГЪВКАВОСТ И СИГУРНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

7. РАЗВИТИЕ ПО РАБОТНОТО ВРЕМЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.