Европейски опит

Договаряне и динамика на заплатите в Европа – Сравнителен анализ

Обществените норми, които ръководят договарянето на заплатите в европейските страни, са възникнали между двете световни войни. Те се затвърждават през първите следвоенни десетилетия. Но институционалната архитектура и практиката на социалните партньори при договарянето на заплатите днес се поставят под въпрос от обществено-икономическите промени. Изострянето на конкуренцията от глобализацията, европейската икономическа и валутна интеграция, диверсификацията и мобилността на професионалните реализации могат да засегнат ефективността на колективните норми, които преобладаваха в областта на заплащането. Налага се оценка на същността и обхвата на тези промени. Как се определят днес “подходящите” пазари на труда, ако бъде обозначена така средата (отраслова, териториална, професионална...), в която се формират трудовите възнаграждения? Синдикалните партньори владеят ли този процес, не утвърждават ли просто пазарните сили или успяват да ги тушират чрез преговори? Колективните договори запазили ли са достатъчен обхват, за да поддържат ред, при който таблицата на заплатите съответства на таблицата на квалификациите?

Децентрализацията на договарянето по заплатите на пръв поглед придава по-голяма тежест на пазара, но може също така да предостави на синдикатите възможност за намеса на място, където по-добре владеят реалната динамика на заплатите. Вниманието към местните пазари на труда (не само в географски смисъл) се противопоставя на еднозначното гледище, че икономическата интеграция ще доведе до конкурентното изравняване на един все по-еднороден пазар на труда. Този акцент не отрича значението на макроикономическите промени в световен или европейски мащаб, а има за цел да се оцени действителното им отражение върху определянето на заплатите в ясно обособени пазари на труда, предвид посредничеството на партньорите и институциите на договарянето. Това разсъждение води днес до един по-нормативен въпрос относно възникването на правила за координиране на заплатите в Европа, които на трудовия пазар би следвало да съпътстват макроикономическата координация. Подобни правила се очертават по инициатива на синдикатите, но тези зачатъци все още не могат да се наложат при договарянето и динамиката на заплатите. Те негласно се основават на модели за продължение с политиката по заплащане на икономическата и валутна интеграция, чието глобално или макроикономическо естество не гарантира непременно усвояването им от националните и местни партньори. Интересът на синдикатите към подобни правила е свързан все пак с реални предизвикателства – намаляване на риска от конкурентна дефлация на заплатите в Европа, управление на процеса на догонване от страните с ниски заплати (предизвикателство в ЕС-15, действащо с по-голяма сила с присъединяването на страните от Централна и Източна Европа). За да се отговори на тези предизвикателства, следва да се прецени как самостоятелната динамика на индустриалните отношения в областта на заплатите може да пречупи пазарните правила и макроикономическите фактори.


Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.