Европейски опит

Мерки в отговор на кризата на фирмено равнище

Мерки в отговор на кризата на фирмено равнище
(нередактиран превод с малки съкращения на работен доклад на Европейския профсъюзен институт Vera Glassner and Béla Galgóczi Plant-level responses to the economic crisis in Europe WP 2009.01 17)

Връзка: http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-discussion-papers/WP-2009.01
В светлината на значимите загуби на работни места Европейският профсъюзен институт подготви работен доклад, обобщаващ практиката на компаниите в отговор на икономическата криза. В него са отразени мерките, с които организираният труд и капиталът отговарят на кризата чрез различни инструменти, основаващи се на колективно договаряне и политики на пазара на труда, целящи да запазят заетостта.

1. Въведение
Докладът обобщава отговорите на симптомите на рецесията от страна на различните социални актьори. Поради това, че системите на индустриални отношения варират в широк диапазон, различни са и инструментите, с които те се стремят да повлияят върху ефектите на кризата чрез средствата на колективното договаряне на национално, отраслово и фирмено равнище.
В някои страни се използват широко инструментите политиката на пазара на труда, основаващи се на законодателството, насочени към запазване на заетостта, въпреки намаляването на производството и работното време, докато в новите страни членки подобни мерки липсват.
Докладът разглежда бегло политиките на макроикономическо равнище, като пактове за заетост и икономическото възстановяване, като акцентът се поставя върху отговорите на социалните партньори на микро- равнище, като се разглеждат мерките, към които компаниите, засегнати от кризата, прибягват, като, например, колективни договори на отраслово и фирмено равнище.

2. Отговори на фирмено равнище на икономическата криза в Европа
Обхванат е периодът началото на октомври до средата на декември 2008 г. Разглеждат се следните въпроси:
- Как организираният труд и капиталът отговарят на кризата? В частност, как социалните партньори на микро-равнище, в компаниите, отговарят на породеното от кризата свиване на производството и произведената продукция?
- Какви инструменти на колективното договаряне са налице, за да се отговори на ефекта на кризата, насочени към запазване на работните места – например споразумения за огъвкавяване/намаляване на работното време, като например банки на работното време и на кое равнище те се договарят?
- Какви придружаващи мерки се предприемат, в т.ч. и инструменти на пазара на труда, като например по-краткотрайна заетост?
- Каква е позицията на работодателите в отделните отрасли – в частност в автомобилната и металургичната промишленост – по отношение на намаляването на работните места или избягването на съкращения?

 

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.