Европейски опит

Съобщения от Генералния Секретар на ЕКП

Точка 8 от Дневния ред на ИК на ЕКП
17-18 март 2009, Брюксел

1. Чешкото Председателство на ЕС
Правителството на Чехия пое своя мандат от 6 месеца като председателстващо ЕС от 1-ви януари 2009, поемайки отговорността след предхождащото председателство на Франция. Централната тема за социалната политика ще бъде мобилността на пазара на труда.
ЕКП предостави документ с основните искания за действията на ЕКП – и те са адресирани към неформалната среща „тройка”, проведена на 21 януари където Генералният секретар на CMKOS Зденек Малек постави на разглеждане въпроса за Протокола за социален прогрес и нуждата да се борим с решенията на Съда на ЕО и за промени в Директивата за командированите работници. Тези предложения бяха отхвърлени от Чешкия Зам. Министър-председател. Мария-Елена Андре присъства на неформалната среща на министрите по труда в Лухачовице в Чешката Република и е получила същият отговор от представител на Чешкото правителство.
В крайна смета Генералният Секретар, Милан Стех CMKOS и Мария-Елена се срещнаха с чешкия министър-председател на 28 януари и предупредиха, че една продължаващо отхвърляне да се действа от страна на чехите и на европейските власти би поставило в риск популярната и синдикална подкрепа за свободното движение, принципите на единния европейски пазар на ЕС. Те бяха доста напрегнати от рецесията и от страха да бъде подбита цената на труда от евтините работници-мигранти. За пореден път чешкото правителство, този път министър-председателят, отхвърлиха позицията на ЕКП. Той също така потвърди, че според него рецесията е предизвикана от твърде много регулация и интервенции от страна на правителствата.
Комисията се опитва да забави действията си по отношение на командированите работници, претендирайки / изразявайки правото си че е помолила социалните партньори да извършат проучване за размера/обхвата на проблемите, които възникват за командированите работници. ЕКП заяви, че участието в изследването не трябва да се използва за извинение за бездействие на Комисията.
Вече е очевидно, че Чешкото председателство по-скоро е бариера за ЕКП и това засилва нуждата от по-активна стратегия за кампании.

2. Ирландското „не” за Договора от Лисабон
През декември на срещата на министър-председателите и президентите на страните-членки бяха обсъдени следващите стъпки след вода на ирландския електорат по Лисабонския Договор. Явно е, че ирландското правителство се опитва да договори „ирландски” протокол, който да бъде прикрепен към следващия договор /вероятно по повод присъединяването на Хърватска към ЕС- съвет, който първоначално беше даден от ЕКП/. Ирландският Конгрес на профсъюзите оказва натиск върху правителството си да предложи идеята на ЕКП за протокол за социалния прогрес в рамките на „ирландския протокол”, и в комюникето след срещата на високо равнище имаше препратка към „трудовите права”, които се нуждаят да бъдат засегнати в дискусиите между ЕС и Ирландия. Все още не е много ясно какво иска да постигне ирландското правителство с тази идея, по всяка вероятност да договорят нещо специфично за Ирландия. Ние поддържаме връзки с ИКП като искаме да използваме този път за създаването /постигането/ на Протокола за социален прогрес.

 

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.