Европейски опит

Кризата: кампания за борба срещу кризата, поставете хората, гражданите на първо място

 

 

 

ЕКП Изпълнителен Комитет
Брюксел, 17 – 18 март 2009
Точка 4 б от програмата

ЕКП започва Европейска кампания за преодоляване на кризата, тъй като е несправедливо трудещите се и гражданите на Европа да изнесат на плещите си последиците от криза, която те по никакъв начин не са предизвикали. Кампанията поставя обикновените хора в сърцето на приоритетите и ще включва редица Европейски събития през май 2009.

1. В изпълнение решенията на Изпълнителния Комитет на ЕКП от декември, демонстрациите за Деня на действие на ЕКП ще се проведат както следва:
14 май – Мадрид
15 май – Брюксел
16 май – Берлин и Прага

2. Изготвен е и проекто - плакат за демонстрациите. Изключително важно е всички афилирани организации да подкрепят протестите в най-близкия до тях град с колкото е възможно повече участници.
Г-20 – Лондон – 28ми март/ 2-ри април
Лидерите на страните от Г-20 се срещат в Лондон на 2-ри април, за да обсъдят бъдещето на световната финансова система. Това е и първото посещение на Обама в Европа.
На 28-ми март ще се проведат митинги и демонстрации на профсъюзи и НПО в Лондон, чиито основен координатор и организатор ще е Профсъюзния Конгрес на Обединеното Кралство- TUC. Руди де Луеф и Райнер Хофман ще присъстват от страна на профсъюзите на срещите с лидерите на съответните държави и правителства.
В редица европейски страни – Франция, Исландия, Ирландия и Латвия текът социални протести, тъй като гражданите на тези държави не са съгласни да плашат скъпо и прескъпо за последиците от нечии спекулации и липсата на адекватен контрол върху финансовия сектор. ЕКП призовава за нов социален договор, в който приоритет номер 1 да бъдат трудещите се и гражданите, като фокусът ще бъде поставен върху основните проблеми на европейските граждани: заетостта, покупателната способност и фундаменталните граждански права.
Кампанията на ЕКП цели поемане на отговорност от страна на правителствата за преодоляване на кризата в общоевропейски контекст, а не с изолирани мерки тук и там.

 

Декларация на ЕКП – Преодолейте кризата:
Поставете на първо място хората

ЕКП настоява за нов социален договор в Европа
Работещите хора, без да имат каквато и да било вина, плащат твърде високата цена за безотговорното и алчно поведение на бизнеса, най-вече на банките. Безработицата расте, мизерията и лошите условия на труд се ширят, спада покупателната способност на хората и нараства общественият дефицит.
Ето защо ЕКП взе решение за спешни действия за постигане на нов социален договор / план за Европа със следните пет ключови компонента:
- Разширена програма за възстановяване, която да създаде повече и по-добри работни места, да защити заетостта в ключови икономически отрасли, да се инвестира в нови устойчиви технологии и да се влее живот на обществения сектор.
- По-високи заплати и пенсии, по-социална държава, повече придобивки за трудещите се, за да се защити покупателната им способност, както и по-ефективни механизми за подпомагане на икономическата активност.
- Да се сложи край на досегашната практика на Европейския Съд с решенията си да пренебрегва фундаменталните права на трудещите се и колективни трудови договори в полза на свободни пазарни отношения. Ние настояваме за равнопоставеност и равенство пред закона за всички, включително и работниците - мигранти.
- Ефикасни механизми за регулиране на финансовите пазари, справедливо разпределение на богатствата без възможност за връщане към хазартния капитализъм или бизнес по начинът, по който той беше разбиран през последните 20 години, особено на финансовите пазари.
- Централна Европейска Банка, работеща за икономически растеж и пълна заетост, не само за ценова стабилност.
Подкрепете кампанията на ЕКП, като се включите активно в дните за действие 14, 15 и 16 May 2009, и участвайте в демонстрациите организирани в Брюксел, Берлин, Прага и Мадрид.

Изтегли целия документ като PDF

 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.