Европейски опит

Повече защита за работниците и предпазване от протекционизъм

По т. 11 от Дневния ред:

Въведение
1. По повод разширяването от 1 май 2004 г., 12 от 15 страни членки въведоха преходни мерки. Като отговор на това някои от новите страни членки приложиха реципрочни мерки. Преди 1 май 2009 г. Съветът на министрите трябва да преразгледа функционирането на преходните клаузи на базата на доклад на Комисията. Този доклад беше публикуван през ноември 2008 г.
Междувременно ситуацията значително се промени. България и Румъния влязоха в ЕС с отделни графици за възможни преходни мерки. Освен това светът е обхванат от финансова и икономическа криза в безпрецедентен мащаб, която няма да остави незасегнат ЕС и неговия разширяващ се вътрешен пазар. С тази резолюция ЕКП иска да допринесе за дебата по следващите стъпки, които да се предприемат.
2. Тази резолюция се основава на предишни позиции заемани по въпроса – резолюцията от 2005 г.: „Към свободно движение на работници в един разширен Европейски съюз” и тази от 2008 г.: „Отговорът на ЕКП на решението на Европейския съд по делата Вайкинг и Лавал”.
3. ЕКП би искала да подчертае, че консултацията на социалните партньори на всички съответни нива по функционирането и бъдещето на свободното движение и преходните мерки е задължителна. ЕКП призовава Комисията още веднъж да предаде това послание на страните членки.

4. ЕКП взима под внимание доклада на Комисията по първата фаза /1.01.-31.12.2008г./ и по специално Преходните разпоредби, които дават позитивен сигнал към страните членки да отворят своите граници. В доклада се твърди, че мобилните работници от страните присъединили се през 2004 и 2007 г., са имали като общо положително въздействие върху икономиките на страните членки. Работниците от ЕС-8, както и България и Румъния са имали значителен принос за стабилния икономически растеж. Според комисията те не са причинили сериозни смущения в трудовите пазари на страните членки, нито пък са изместили местните работници, или са станали причина за понижаване на техните заплати. Докладът твърди, че както за ЕС като цяло, така и за отделните страни, работните потоци са били ограничени в сравнение с размера на трудовите пазари и прилива на работници от страни извън ЕС. ЕКП със съжаление отбелязва, обаче, че Комисията не е разграничила проблемите на работниците и гражданите както в изпращащите, така и в приемащите страни по отношение на мобилността на работници и услуги. Комисията не е направила необходимите предложения за справяне с тези проблеми.
5. Свободното движение на работници е фундаментално право залегнало в договорите на ЕС, което гарантира равно третиране и защита срещу дискриминация на базата на националност.
6. Подкрепата за неограниченото прилагане на свободното движение, обаче, в момента е подкопана от следните развития:
а/ политики на дерегулация и едностранно поставяне на ударение върху „гъвкавостта” са довели до увеличен брой работници на несигурна работа, както и до аутсорсинг и сключване на договори с подизпълнители. Надига се едно общо настроение на несигурност и страх от подбиване на заплатите и влошаване условията на труд.
б/ В много страни не са взети достатъчно мерки, които да направят националните, социални и индустриални отношения „мобилно устойчиви”, което води до експлоатация на мигрантите и на мобилните работници.
в/ трансграничната мобилност на работниците в рамките на предоставяне на „услуги” /чрез подизпълнители и посредници/ започва да замества свободното движение на работници, което води до нечестна конкуренция по отношение на заплатите и работните условия.
г/ в страни с преходни разпоредби, тези мерки не са довели до очаквания контрол върху потоците навътре. Вместо това мигрантите/мобилните работници са наемани като недекларирани работници и като /привидно/ самонаети
7. Затова през 2005 г. ЕКП призова за спешно установяване на строги и справедливи правила, които да се разработят на национално ниво и на ниво ЕС, които да придружават развитието на истински вътрешен пазар, при който стоки, капитал, услуги и работници могат да се движат свободно в полза на гражданите, икономиките и обществата. Ключовите правила на „играта” трябва да бъдат:
- Еднакво заплащане и работни условия за еднаква работа, на едно и също работно място и на една и съща територия;
- Пълно зачитане на националните системи за колективно договаряне и индустриални отношения като необходими и динамични инструменти за управление на промяната по демократичен начин.
- Равен достъп на всички работници до социалното подпомагане.
8. От 2005 г., по многобройни поводи ЕКП поставя ударение спешната необходимост увеличената мобилност на Европейския трудов пазар/и да бъде придружена от подходящи съответни политики и условия. Обаче Европейската Комисия и Съветът остават глухи и слепи за тази необходимост.
9. Четири скорошни дела на Европейския съд показаха недостатъците на сегашната правна/законова рамка на ЕС по отношение на фундаменталните социални права и свободното движение на работници и услуги.
а/ Европейският съд затвърди една йерархия от норми, която поставя пазарните свободи на първо място, докато фундаменталните социални права за колективно договаряне и действие са поставени на второ място.
б/ Европейският съд интерпретира Директивата за командироването на работници /покриваща работници, които пресичат границите в рамките на предоставяне на услуги/ по много ограничаващ начин, като ограничава възможността на синдикатите да предприемат действия срещу „социалния дъмпинг” и да гарантират равно третиране на местни работници и работници мигранти в страната приемник.
Затова ЕКП призова за Протокол „Социален прогрес”, който да бъде прикрепен към Договорите, за да бъде абсолютно ясно, че всички клаузи за свободно движение в Договора трябва да бъдат интерпретирани по начин, който да зачита фундаменталните права. В допълнение ЕКП призова за ревизия на законовата рамка на ЕС, която да покрива свободното движение на работници и услуги и в частност – за спешна ревизия на Директивата за командироване.

 

Изтегли целия документ като PDF

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.