Европейски опит

Кризата: кампания за борба срещу кризата, поставете хората, гражданите на първо място

 

 

 

ЕКП Изпълнителен Комитет
Брюксел, 17 – 18 март 2009
Точка 4 б от програмата

ЕКП започва Европейска кампания за преодоляване на кризата, тъй като е несправедливо трудещите се и гражданите на Европа да изнесат на плещите си последиците от криза, която те по никакъв начин не са предизвикали. Кампанията поставя обикновените хора в сърцето на приоритетите и ще включва редица Европейски събития през май 2009.

1. В изпълнение решенията на Изпълнителния Комитет на ЕКП от декември, демонстрациите за Деня на действие на ЕКП ще се проведат както следва:
14 май – Мадрид
15 май – Брюксел
16 май – Берлин и Прага

Прочети още: Кризата: кампания за борба срещу кризата, поставете хората, гражданите на първо място

Съобщения от Генералния Секретар на ЕКП

Точка 8 от Дневния ред на ИК на ЕКП
17-18 март 2009, Брюксел

1. Чешкото Председателство на ЕС
Правителството на Чехия пое своя мандат от 6 месеца като председателстващо ЕС от 1-ви януари 2009, поемайки отговорността след предхождащото председателство на Франция. Централната тема за социалната политика ще бъде мобилността на пазара на труда.
ЕКП предостави документ с основните искания за действията на ЕКП – и те са адресирани към неформалната среща „тройка”, проведена на 21 януари където Генералният секретар на CMKOS Зденек Малек постави на разглеждане въпроса за Протокола за социален прогрес и нуждата да се борим с решенията на Съда на ЕО и за промени в Директивата за командированите работници. Тези предложения бяха отхвърлени от Чешкия Зам. Министър-председател. Мария-Елена Андре присъства на неформалната среща на министрите по труда в Лухачовице в Чешката Република и е получила същият отговор от представител на Чешкото правителство.
В крайна смета Генералният Секретар, Милан Стех CMKOS и Мария-Елена се срещнаха с чешкия министър-председател на 28 януари и предупредиха, че една продължаващо отхвърляне да се действа от страна на чехите и на европейските власти би поставило в риск популярната и синдикална подкрепа за свободното движение, принципите на единния европейски пазар на ЕС. Те бяха доста напрегнати от рецесията и от страха да бъде подбита цената на труда от евтините работници-мигранти. За пореден път чешкото правителство, този път министър-председателят, отхвърлиха позицията на ЕКП. Той също така потвърди, че според него рецесията е предизвикана от твърде много регулация и интервенции от страна на правителствата.
Комисията се опитва да забави действията си по отношение на командированите работници, претендирайки / изразявайки правото си че е помолила социалните партньори да извършат проучване за размера/обхвата на проблемите, които възникват за командированите работници. ЕКП заяви, че участието в изследването не трябва да се използва за извинение за бездействие на Комисията.
Вече е очевидно, че Чешкото председателство по-скоро е бариера за ЕКП и това засилва нуждата от по-активна стратегия за кампании.

Прочети още: Съобщения от Генералния Секретар на ЕКП

Резолюция на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) относно кампанията по работните заплати и насоки за координация на колективното договаряне през 2009 година

Превод: Надежда Даскалова,ИССИ

На срещата си в Брюксел на 3- 4 декември 2008 г., Изпълнителният комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) прие резолюция във връзка с кампанията по работната заплата и насоки за координация на колективното договаряне през 2009 година.
В своята резолюция, ЕКП призовава за политика по заплащане, която защитава покупателната способност на работниците и води до нейното увеличаване чрез преразпределение на печалбите, свързани с повишаването на производителността на труда, въпреки тенденция на влошаване на икономическа ситуация. Съществуващата дискриминацията при заплащането на жените (налице е 15% разликата в заплащането между половете в рамките на една и съща професионална категория) обхваща както работниците-мигранти, така и младежите. Поради това, ЕКП ще организира още по-твърда кампания срещу дъмпинга и дискриминацията в заплащането, за да заяви отново, че принципът "Равно заплащане за равен труд" трябва да бъде водещ принцип, който следва да се прилага във всички държави-членки на ЕС. 

По отношение на колективното договаряне през 2009 г., ЕКП призовава своите членове : 
- да останат верни на традиционния за ЕКП натиск при формирането на работните заплати, за да се избегне грешката да се правят опити да се избегне кризата чрез конкурентно сдържане на ръста на заплатите.  Вместо това, повишаването на заплатите и колективното договаряне трябва да отчита сбора от инфлацията и ръста на производителността; 
- да поддържат твърдо борбата против дефлационните тенденции чрез установяване на долна граница на ръста на заплатите, договарян в колективните преговори, която във всеки случай трябва да бъде над прага на стабилност на цените и да води до увеличаване на  покупателната способност на работниците;
- да предприемат спешни действия по проблема с ниските заплати и да мобилизират подходящи инструменти и политики, които да гарантират, че всяка европейска страна определя достойно минимално ниво на заплатите.
- Също така, резолюцията призовава за по-нататъшно подобряване на транснационалното сътрудничество и инициативите на синдикатите и бизнеса.

Прочети още: Резолюция на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) относно кампанията по работните...

Мерки в отговор на кризата на фирмено равнище

Мерки в отговор на кризата на фирмено равнище
(нередактиран превод с малки съкращения на работен доклад на Европейския профсъюзен институт Vera Glassner and Béla Galgóczi Plant-level responses to the economic crisis in Europe WP 2009.01 17)

Връзка: http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-discussion-papers/WP-2009.01
В светлината на значимите загуби на работни места Европейският профсъюзен институт подготви работен доклад, обобщаващ практиката на компаниите в отговор на икономическата криза. В него са отразени мерките, с които организираният труд и капиталът отговарят на кризата чрез различни инструменти, основаващи се на колективно договаряне и политики на пазара на труда, целящи да запазят заетостта.

Прочети още: Мерки в отговор на кризата на фирмено равнище

Към доброволна рамка за транснационалните споразумения

E.Pichot Европейска комисия
Комитет по колективното договаряне на ЕКП
Lecce, септември 2005
Превод: Н.Даскалова

Формите на транснационални преговори стават реалност
-
Развитие на Европейския социален диалог
- На равнище компания, нарастващ брой транснационални текстове и сключени договори, повече от 60
- Примери:
GM, Ford, Danone, Diageo по преструктурирането
Arcelor,ENI, Lafarge, Vivendi по безопасност и здраве при работа
Deutsche Bank, Air France, Dexia по заетост, обучение и мобилност
Unilever, GEA, Philip Morris по защита на личните данни
Volkswagen, Rhodia, Suez, Club Med, Philips, Rheinmetall по фундаменталните права-КСО

 

Прочети още: Към доброволна рамка за транснационалните споразумения

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.