Публикации

Избрани становища от 472-а пленарна сесия на ЕИСК

Засилване на социалната самостоятелност и интеграция на ромите
Устойчиво развитие на транспортната политика на ЕС и TEМ-T
Управление на кризи във финансовия сектор
Свободно движение на официални документи
Стратегия за региона на река Дунав
Социални аспекти на транспортната политика на ЕС
Роля и приоритети на политиката на сближаване в рамките на стратегията „Европа 2020
Разумно регулиране
Преглед на бюджета на ЕС
Междукултурният диалог и ромите
Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
Интегриране на водната политика към другите европейски политики (проучвателно становище по искане на унгарското председателство)
Европейско кино в цифровата ера
Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване
Данъчно облагане на финансовия сектор
Бюджетна политика: растеж и бюджетни промени


 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.