Публикации

Социална Европа – брой 4

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ
- МОТ - СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ, 2008/09
- МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСВА НА ПАЗАРИТЕ НА ТРУДА
- ИНФЛАЦИОННИ ЛИ СА УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ В ЕВРОЗОНАТА И ТРЯБВА ЛИ ЕВЦ ДА ПОВИШИ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ
- ИСТИНАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ, ПЕЧАЛБИТЕ И РАБОТНИТЕ МЕСТА
- МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “НОВ СВЯТ, НОВ КАПИТАЛИЗЪМ”

МОТ - Световен доклад за работните заплати, 2008/09 г.
Минимални заплати и колективно договаряне: към последователна политика по заплащането

РЕЗЮМЕ
Финансово-икономическата криза

Очакван спад на заплатите през 2009 г.
Според този първи Световен доклад за работните заплати на МОТ в близко бъдеще се очакват големи трудности за много работници. Бавният или отрицателен икономически растеж, съчетан с твърде нестабилните цени на храните и енергоносителите, ще доведе до намаляване на реалните заплати на много работници, особено в бедните и нискодоходни домакинства. В редица страни средната класа също ще бъде сериозно засегната. Възможно е да нарасне напрежението по отношение на заплатите и работното място да се окаже по-застрашено от конфликтите по заплащането. Според оценките и прогнозите на МВФ за световния икономически растеж, публикувани през октомври 2008 г., и предвид статистическите съотношения между икономически растеж и заплати, се очаква през 2009 г. заплатите да нараснат най-много с 0,1% в развитите страни и с не повече от 1,7% в световен мащаб. Според някои по-скорошни оценки през 2009 г. реалните заплати в развитите страни ще спаднат с 0,5% (при увеличение от 0,8% през 2008 г.), а в световен мащаб
размерът на заплатите ще се увеличи най-много с 1,1% срещу 1,7% през 2008 г.
В доклада на МОТ се изтъква, че тази обезсърчителна перспектива се очертава след десетгодишен период, през който заплатите не нарастваха със същите темпове като икономическия растеж.

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.