Публикации

Социална Европа – брой 4

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ
- МОТ - СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ, 2008/09
- МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСВА НА ПАЗАРИТЕ НА ТРУДА
- ИНФЛАЦИОННИ ЛИ СА УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ В ЕВРОЗОНАТА И ТРЯБВА ЛИ ЕВЦ ДА ПОВИШИ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ
- ИСТИНАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ, ПЕЧАЛБИТЕ И РАБОТНИТЕ МЕСТА
- МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “НОВ СВЯТ, НОВ КАПИТАЛИЗЪМ”

МОТ - Световен доклад за работните заплати, 2008/09 г.
Минимални заплати и колективно договаряне: към последователна политика по заплащането

РЕЗЮМЕ
Финансово-икономическата криза

Прочети още: Социална Европа – брой 4

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.