Публикации

Из словото на Генералния секретар на ЕКП Бернадет Сегол

 

Ясно е, че системата на Агенциите за временна работа предлага гъвкавост на заетостта, при това максимална за работодателите. Ясно е също така, че са възможни и злоупотреби, ако този сектор на пазара на труда не е добре регламентиран. Казвам го, защото вече в много европейски страни ни се налага да се справяме именно с такива злоупотреби и то значителни злоупотреби, които подронват правата на работещите, които подронват тяхната защита, включително и най-елементарните условия на труд, включително и безопасните условия на труд. В тази връзка Европейска конфедерация на профсъюзите (ЕКП) има своя гледна точка и тя е, че въвеждането на европейското законодателство в тази връзка трябва да бъде осъществено по един приемлив за страната –членка начин, отчитайки дългосрочната перспектива. Всичко трябва да е ясно, детайлно анализирано и прогресивно направено. Като Европейска конфедерация на профсъюзите ние считаме, че този вид временна заетост е нещо допълнително, което съществува на пазара на труда. Едно допълнение към него– нито повече, нито по-малко. Временната заетост, осигурена чрез Агенции за временна работа не създава нови работни места, а просто позволява в строго специфични случаи да бъдат интегрирани някои категории от населението на работа или те да бъдат подпомогнати при наемането към по-сигурно работно място. Това е една форма на заетост, която по никакъв начин не трябва да замества същинското двустранно трудово правоотношение, което съществува между работодател и работник.

Прочети още: Из словото на Генералния секретар на ЕКП Бернадет Сегол

Съвременната „цена” на колективното трудово договаряне

Съвременният глобализиращ се свят в неговите различни измерения, сред които се открояват разширяващите се свободи на движение, хиперконкурентен пазар, силни миграционни процеси, променящи социално-културния статус на работната сила и др., както и въздействието на световната финансово-икономическа криза, която по същество разби мита за благоденстващите държави, поставят развитието на колективното договаряне в качествено нова ситуация. Като се прибави и все по-често срещаното определяне на несигурността и неопределеността като ключови обществени проблеми, безспорно е, че бипартитното сътрудничество е изправено пред нови предизвикателства.

Прочети още: Съвременната „цена” на колективното трудово договаряне

Възможност в КТД за ползване до 2 часа почивка за лични неотложни нужди в рамките на работния ден?

Въпрос:
Ако договорим в КТД възможност за излизане в рамките на работния ден - примерно до 2 часа - за лични неотложни нужди, като какъв отпуск е законно да се отнема на работника и на служителя - платен или неплатен ?
И ако се случи някаква злощастна ситуация в рамките на тези два часа работникът на работа ли е или е в отпуск ? Има ли подобни практики в други предприятия.

Прочети още: Възможност в КТД за ползване до 2 часа почивка за лични неотложни нужди в рамките на работния ден?

Социална Европа – брой 4

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ
- МОТ - СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ, 2008/09
- МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ПРОМЕНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСВА НА ПАЗАРИТЕ НА ТРУДА
- ИНФЛАЦИОННИ ЛИ СА УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ В ЕВРОЗОНАТА И ТРЯБВА ЛИ ЕВЦ ДА ПОВИШИ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ
- ИСТИНАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ, ПЕЧАЛБИТЕ И РАБОТНИТЕ МЕСТА
- МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “НОВ СВЯТ, НОВ КАПИТАЛИЗЪМ”

МОТ - Световен доклад за работните заплати, 2008/09 г.
Минимални заплати и колективно договаряне: към последователна политика по заплащането

РЕЗЮМЕ
Финансово-икономическата криза

Прочети още: Социална Европа – брой 4

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.