Учебни материали

Специализирано обучение на синдикални активисти - Комуникациионни умения – 2008 г.

Дейност 7. Специализирано обучение на синдикални активисти
7.3. Обучение на смесени специализирани експертни екипи от браншове и региони от Източна България за участие в процесите на колективно трудово договаряне

14-15 юни 2009 г., К.К. Албена

Изтегли PDF

СИМУЛАЦИОННА ИГРА

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

14-15 юни 2009 г ., к.к. Албена

СИМУЛАЦИОННА ИГРА

СИТУАЦИЯ

В предприятие/учреждение/организация стартират колективни преговори за сключване на нов колективен трудов договор.
- В условията на настъпила финансова и икономическа криза, към момента то реализира сравнително добри финансово-икономически резултати. Работните заплати на персонала се изплащат редовно.
Изградени са две синдикални организации: по-голямата е член на КНСБ, по-малката – на КТ ”Подкрепа”, а броят на нечленуващите в двата синдиката е незначителен. Взаимоотношенията между работодателя и синдикатите се градят на базата на равноправния диалог и стремеж към принципно сътрудничество.

Прочети още: СИМУЛАЦИОННА ИГРА

Правна рамка на колективното трудово договаряне

Правна рамка на КТД-Предмет - КТД урежда въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.(чл. 50, ал.1). Други въпроси, извън трудовите и осигурителните, щом не са изрично забранени - напр.условия за дейност на синдикална организация.

Изтегли PDF

Същност на колективните преговори и колективното трудово договаряне

Колективните преговори като процес и сключеният колективен трудов договор – краен продукт на този процес. Етапи на колективно трудово договаряне. Подготовка за колективни преговори. Структура и съдържание на КТД

Изтегли PDF

Обучение на смесени специализирани екипи - „Харвардски модел”

Обучение на смесениспециализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

14-15 юни 2009 г ., к.к. Албена

АЛТЕРНАТИВАТА

Харвардски модел”

Прочети още: Обучение на смесени специализирани екипи - „Харвардски модел”

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.