Учебни материали

Колективно договаряне в предприятието

Колективните преговори и колективното договаряне са важен елемент на дейността на синдикалната организация. Съгласно чл. 4 от Кодекса на труда, те представляват основен инструмент за защита на трудовите и социални интереси на работниците и служителите пред работодателите, която се осъществява от синдикалните организации. Постигнатите договорености в колективния трудов договор са един от факторите, които могат да мотивират и привлекат нови синдикални членове. Въпросът „Защо да членувам в синдикалната организация?” може да намери отговор чрез разясняване на възможностите, които предоставя колективното договаряне. Привличането на специалисти от предприятието, които не са синдикални членове, в екипа за преговори може да ги мотивира да се присъединят към синдикалната организация.

Колективното трудово договаряне както в света, така и в България има своята дългогодишна история. В резултат на общата стачка на работниците от софийските частни печатници, проведена през 1905 г., е подписан първият колективен трудов договор в България “Условия за реда и задълженията между господарите и работниците в Софийските частни печатници”. В седем глави са уредени редица трудови и социални права на работещите, свързани с работното време, извънредната работа, заплащането, уволненията, правата и задълженията и други. Той е плод на преговори, водени от представители на работниците (т.н. тарифна комисия), които са разработили и проекта на споразумението. Можем да отбележим, че клаузите на споразумението по своят характер и предназначение са идентични с клаузите на един съвременен колективен трудов договор.

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.