Учебни материали

Успешните преговори

 

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне 19.03.2009 г.

Успешните преговори
проф.д.н.с.Димитър Димитров

Глава първа: Сложният механизъм на преговорите.

1. Същност и особености на преговорите.

Табл. №1
Разлики в определенията (според Лакс и Себениус)

Често срещани определения

Лакс и Себениус

Взаимен интерес

Взаимозависимост

Различия

Усетен конфликтен елемент

Крайно споразумение

Възможност за споразумение

Взаимноприемлив

Стратегическа уместност

 


Сравнителният анализ на тези определения ни позволява по-убедено да застанем зад виждането на Лакс и Себениус, особено що се отнася до въвеждането на понятията взаимозависимост, възможност за споразумение и стратегическа уместност.
Като прилага дейностния подход Кристоф Дюпон, предлага следното определение на преговорите. Според него “преговорите са онази дейност, събираща две или повече страни (индивиди, групи, делегации), които поради взаимозависимостта си искат да намерят задоволителен, а не принудителен изход от положение, което изисква от страна на всеки вземането под внимание на реалните дадености на другия” . Близко по характер на това определение на преговорите е виждането на един друг автор, според който “да се преговаря значи да се действа, да се задвижват нещата, да се разменя – то е обратното на инерцията” . Представянето на дискусията по въпроса за същността на преговорите не би било пълно, ако не се спомене и виждането на Патрик Одебер-Лароша. За него “преговорите са един от процесите на вземане на решение и съвсем не представляват множеството, макар и понякога да заемат решаващо място.
Те имат за крайна цел да се намери решение (или решения) на положения, които рискуват или да се задържат (или да изпаднат) в задънена улица (конфликт), или да успеят (проекти). Те не са всемогъщи, нито хитра хватка.” Като споделяме виждането на споменатия автор за преговорите ще добавим, че на тях не трябва да се гледа като “панацея”, а трябва да се отчитат както техните предимства, така и техните недостатъци.

2. Основни елементи на преговорния процес.

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.