Учебни материали

Обучение на смесени специализирани експертни екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

 

Дейност 7. Специализирано обучение на синдикални активисти

7.3. Обучение на смесени специализирани експертни екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне 19 март 2009 г., гр. София проф. Димитър Димитров

Преговори:
,,Процес на взаимодействие, в който двама или повече участници в положение на привиден конфликт се опитват да постигнат чрез споразумение по-добър резултат,отколкото с други средства за вземане на решения.” *

I. Вътрешна съгласуваност и планиране на преговорите
II. Подготовка на преговарящите
III. Същинска част, опознаване на опонента
IV. Провеждане на преговорите
V. Анализ на постигнатото

Особености:
фазите са взаимнопроникващи
при преход между фазите често се създава напрежение
правене на отстъпки
стратегическо маневриране при разпределяне на времето
прекъсване на заседанията като оперативна техника

Изтегли целия документ като PDF

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.