Учебни материали

Стратегия и тактика на водене на преговори

Критерии за оценка на ефикасността на методите за преговори Методът да допринася за сключване на благоразумно споразумение ( ако въобще е възможно споразумение) (Под благоразумно споразумение се разбира такова споразумение,което удоворетворява в максимална степен основателните интереси на всяка една от страните и разрешава трайно и справедливо разногласията им,като не пренебрегва взаимните им интереси); Методът трябва да е ефикасен; Методът трябна да укрепва отношенията между преговарящите страни или поне да не ги влошава.

Изтегли PDF

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.