Учебни материали

СИМУЛАЦИОННА ИГРА

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

14-15 юни 2009 г ., к.к. Албена

СИМУЛАЦИОННА ИГРА

СИТУАЦИЯ

В предприятие/учреждение/организация стартират колективни преговори за сключване на нов колективен трудов договор.
- В условията на настъпила финансова и икономическа криза, към момента то реализира сравнително добри финансово-икономически резултати. Работните заплати на персонала се изплащат редовно.
Изградени са две синдикални организации: по-голямата е член на КНСБ, по-малката – на КТ ”Подкрепа”, а броят на нечленуващите в двата синдиката е незначителен. Взаимоотношенията между работодателя и синдикатите се градят на базата на равноправния диалог и стремеж към принципно сътрудничество.

В предприятието има сключен Колективен трудов договор, който по традиция е със срок на действие една година. Договореностите в разделите “Трудова заетост” и „Заплащане на труда” винаги стоят в центъра на колективните преговори. Преобладаващата част от договорените параметри имат стойности по-високи от нормативно установените или тези в действащия браншов КТД.
- Синдикатите имат сериозни опасения, че финансовата и икономическа криза ще предизвика в предприятието промяна в пазари, в поведението на клиенти и банки, в изискванията за качество, конкуретно-способност, иновации и пр., което неминуемо ще рефлектира в две посоки:
- структурни промени: тук реални са очакванията за създаване на проблеми със заетостта , в посока редуциране броя на сега съществуващите работни места;
- заплащане на труда и доходи: опасенията са за задържане нивото на получаваните заплати , „спиране” на някои бонуси, отпадане на социални придобивки и др.п.
В хода на колективните преговори всичко това ще се отрази върху качеството на договореностите, които се очаква да бъдат постигнати, в сравнение с предходния КТД.

ВЪПРОСИ:
(към представителите на синдикатите)
1. Какво ще бъде поведението на синдикалната организация на КНСБ?
2. Какви действия ще предприеме избраната синдикална делегация за преговори и за сключване на нов КТД?
3. Какви полезни нови и актуални предложения за обсъждане в хода на преговорите и включване в КТД ще направите?

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.