Учебни материали

Решаване на конфликти

Когато сте въвлечен в конфликт, вие трябва да отчетете две неща, които са от значение:
1. Постигането на вашите лични цели – вие сте в конфликт, защото вашата цел противоречи на целта на друг човек. Вашата цел може да е от изключително голямо значение за вас или да не е толкова важна.
2. Поддържането на добри взаимоотношения с другия – вие трябва да можете да контактувате оптимално и в бъдеще. Взаимоотношенията с другата страна в конфликта може да са изключително важни за вас, но може и да не са толкова важни.

Стилове на поведение при решаване на конфликти

Прочети още: Решаване на конфликти

Поведение и тактики при водене на преговори

От психологическа гледна точка преговорите могат да се определят като комуникативен процес, в който две или повече страни се стремят да се договорят какво всяка от тях ще даде и получи в процеса на взаимоотношенията между тях. Преговорите се провеждат, ако и двете страни очакват да имат изгода от тях. Работодателят се облагодетелства от продължаването на производството или работата (осигуряването на социален мир), по-високата мотивираност и лоялност на работниците към предприятието, а синдикатите - от по-добрите условия на труд и заплащане за своите членове.
За да се стигне до преговори между страните, те трябва да имат конфликтуващи интереси по повод на проблеми, които взаимно ги засягат. Заедно с това, трябва да има и някаква област, в която техните цели съвпадат, позволявайки им да стигнат до решение, макар и с цената на компромис. Преговорите включват мрежа от комуникационни умения и техники за постигане на окончателно споразумение.
Колективните преговори протичат по различен начин. Универсална рецепта за поведението на масата на преговори не може да има. Днес позитивни са преговорите, които протичат прагматично, когато страните не се окопават в собствените си позиции, а търсят алтернативни възможности и прилагат компромисни варианти; преговори, при които не се набляга на победата на едната страна, а се търси споразумяване. И българският, и международният опит сочат, че “спечелени” са тези колективни преговори, които са водени на принципна основа.

Прочети още: Поведение и тактики при водене на преговори

Методи на вземане на решения при колективното договаряне

  • Решението се взема от експерт
  • Решението се взема случайно (хвърляне на монета)
  • Решението се взема с болшинство
  • Решението се взема от ръководителя/неформалния лидер
  • Решението се взема чрез средно аритметично на отговорите (събират се отговорите и се делят на броя на участниците)
  • Решението се взема чрез консенсус

Прочети още: Методи на вземане на решения при колективното договаряне

Колективно договаряне в предприятието

Колективните преговори и колективното договаряне са важен елемент на дейността на синдикалната организация. Съгласно чл. 4 от Кодекса на труда, те представляват основен инструмент за защита на трудовите и социални интереси на работниците и служителите пред работодателите, която се осъществява от синдикалните организации. Постигнатите договорености в колективния трудов договор са един от факторите, които могат да мотивират и привлекат нови синдикални членове. Въпросът „Защо да членувам в синдикалната организация?” може да намери отговор чрез разясняване на възможностите, които предоставя колективното договаряне. Привличането на специалисти от предприятието, които не са синдикални членове, в екипа за преговори може да ги мотивира да се присъединят към синдикалната организация.

Прочети още: Колективно договаряне в предприятието

Специализирано обучение на синдикални активисти - Комуникациионни умения – 2008 г.

Комуникациите са живата кръв на всяка организация и човешка дейност. Под комуникация (общуване) обикновено се разбира обмен на информация, знания, мнения, оценки, интерпретации, чувства и емоции. Без комуникации не може да функционира нито една група или организация, защото те изискват хората да си взаимодействат. Синдикалната дeйност също предполага многообразни формални и неформални комуникации. Синдикалният лидер непрекъснато общува и взаимодейства със синдикални и несиндикални членове, с работодателя и другите ръководители на различни нива. От неговото умение за комуникации, от това доколко успява да намери верния тон, верните думи и емоции, зависят до голяма степен ефективността на синди¬калната дейност и индустриалните акции, привличането на нови синдикални членове, резултатите от колективните преговори и в крайна сметка - успехът на организацията като цяло.

Прочети още: Специализирано обучение на синдикални активисти - Комуникациионни умения – 2008 г.

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.