Учебни материали

Стратегия и тактика на водене на преговори

Критерии за оценка на ефикасността на методите за преговори Методът да допринася за сключване на благоразумно споразумение ( ако въобще е възможно споразумение) (Под благоразумно споразумение се разбира такова споразумение,което удоворетворява в максимална степен основателните интереси на всяка една от страните и разрешава трайно и справедливо разногласията им,като не пренебрегва взаимните им интереси); Методът трябва да е ефикасен; Методът трябна да укрепва отношенията между преговарящите страни или поне да не ги влошава.

Изтегли PDF

 

Съвременни механизми и подходи на колективно договаряне на заплащането на труда

7.3. Обучение на смесени специализирани експертни екипи от браншове и региони от Източна България за участие в процесите на колективно трудово договаряне Съвременни механизми и подходи на колективно договаряне на заплащането на труда Алтернативата: договаряне на работни заплати – защита на работни места

Изтегли PDF

Обучение на смесени специализирани експертни екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне

 

Дейност 7. Специализирано обучение на синдикални активисти

7.3. Обучение на смесени специализирани експертни екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне 19 март 2009 г., гр. София проф. Димитър Димитров

Преговори:
,,Процес на взаимодействие, в който двама или повече участници в положение на привиден конфликт се опитват да постигнат чрез споразумение по-добър резултат,отколкото с други средства за вземане на решения.” *

I. Вътрешна съгласуваност и планиране на преговорите
II. Подготовка на преговарящите
III. Същинска част, опознаване на опонента
IV. Провеждане на преговорите
V. Анализ на постигнатото

Особености:
фазите са взаимнопроникващи
при преход между фазите често се създава напрежение
правене на отстъпки
стратегическо маневриране при разпределяне на времето
прекъсване на заседанията като оперативна техника

Изтегли целия документ като PDF

Успешните преговори

 

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне 19.03.2009 г.

Успешните преговори
проф.д.н.с.Димитър Димитров

Глава първа: Сложният механизъм на преговорите.

1. Същност и особености на преговорите.

Табл. №1
Разлики в определенията (според Лакс и Себениус)

Често срещани определения

Лакс и Себениус

Взаимен интерес

Взаимозависимост

Различия

Усетен конфликтен елемент

Крайно споразумение

Възможност за споразумение

Взаимноприемлив

Стратегическа уместност

 

Прочети още: Успешните преговори

Тест за оценка на работа в екип разработен от Патрик Ленсиони

 

Обучение на смесени специализирани екипи от браншове и региони за участие в процесите на колективно трудово договаряне
19 март 2009 г.

Тест за оценка на работа в екип разработен от Патрик Ленсиони
Патрик Ленсиони, автор на монографията “Петте основни слабости при работа в екип” (2006 г.), разработва модел, който включва пет основни слабости на всеки екип или опасни “капани”, както той ги нарича. Графично петте слабости на екипа, споменатият автор представя по следния начин.

Прочети още: Тест за оценка на работа в екип разработен от Патрик Ленсиони

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще
ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03

 


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.